Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Wielojęzyczność - kapitał i zobowiązanie

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Wielojęzyczność - kapitał i zobowiązanie

Niniejszy komunikat Komisji Europejskiej podkreśla wartość różnorodności językowej w UE. Określa on działania, które należy podjąć, aby zapewnić włączenie wielojęzyczności do głównego nurtu unijnych linii politycznych, aby osiągnąć cel wyznaczony w Barcelonie, który zakłada, że każdy Europejczyk powinien porozumiewać się w języku ojczystym oraz w dwóch językach obcych.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (KOM(2008) 566 wersja ostateczna z 18.9.2008)

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat Komisji Europejskiej podkreśla wartość różnorodności językowej w UE. Określa on działania, które należy podjąć, aby zapewnić włączenie wielojęzyczności do głównego nurtu unijnych linii politycznych, aby osiągnąć cel wyznaczony w Barcelonie, który zakłada, że każdy Europejczyk powinien porozumiewać się w języku ojczystym oraz w dwóch językach obcych.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

  • Postuluje, by przy pomocy istniejących programów i inicjatyw propagować zainteresowanie nauką języków, ocenę umiejętności językowych oraz dalej rozwijać programy nauczania dla tłumaczy ustnych i pisemnych.
  • Wspiera mobilność osób uczących się i pracujących, przekazuje wyniki badań nad umiejętnościami językowymi, zachęca do kreatywności i innowacyjności w aspekcie nauczania języków oraz stanowi platformę wymiany najlepszych praktyk dla zainteresowanych stron.
  • Zachęca do korzystania z napisów filmowych oraz propaguje obieg europejskich prac; wspiera projekty dotyczące technologii językowych i komunikacyjnych oraz transgraniczną współpracę administracyjną na rzecz zwalczania przepaści językowej.
  • Pobudza propagowanie znajomości języków europejskich w krajach spoza UE dla wzmacniania więzi gospodarczych i kulturowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Wielojęzyczność jest ważna dla spójności społecznej i mobilności pracowników. Jest to kluczowym zagadnieniem w rezolucji Rady z 2008 r., która podkreśla europejską strategię na rzecz wielojęzyczności.
  • Należy położyć większy nacisk na osoby dorosłe oraz pozostające poza ramami edukacji formalnej, które prawdopodobnie mówią jedynie w swoim języku ojczystym. Pomysł ten jest częścią zasady „uczenia się przez całe życie” sformułowanej w zaleceniu Rady z 2012 r., które wzywało kraje UE do oferowania obywatelom możliwości pracy w oparciu o ich doświadczenia nieformalne.
  • Zasada uczenia się przez całe życie jest również kluczowym elementem programu Erasmus +, który zbliża bieżące unijne programy na rzecz sportu, edukacji, młodzieży i szkoleń oraz oferuje Europejczykom szansę na życie i zbieranie doświadczeń za granicą.
  • Przepaść językowa może zostać zawężona przez zastosowanie mediów, nowych technologii i usług tłumaczeniowych.
  • Znaczenie nauki języków oraz oceny zdolności językowych zostało ponownie podkreślone w konkluzjach Rady z 2014 r. w sprawie wielojęzyczności i rozwoju kompetencji językowych.

KLUCZOWE POJĘCIA

Program „Uczenie się przez całe życie” umożliwia Europejczykom podjęcie nauki na każdym etapie życia. Jest on częścią programu Erasmus +.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz wielojęzyczności (2008/C 320/01) (Dziennik Urzędowy C 320 z 16.12.2008, s. 1)

Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01) (Dziennik Urzędowy C 398 z 22.12.2012, s. 1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013, s. 50)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wielojęzyczności oraz rozwijania kompetencji językowych (2014/C 183/06) (Dziennik Urzędowy C 183 z 14.6.2014, s. 26)

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2014

Top