EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Milenijne cele rozwoju (MCR)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Milenijne cele rozwoju (MCR)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dwunastopunktowy plan działań UE na rzecz milenijnych celów rozwoju — COM(2010) 159 końcowy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W 2010 r., w celu wspierania dążenia do przyspieszonego osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR) do roku 2015, Komisja Europejska opracowała dwunastopunktowy, średniookresowy plan działań.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Realizacja zobowiązań w dziedzinie oficjalnej pomocy rozwojowej

Aby respektować zobowiązanie UE do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) do 0,7% swoich dochodów narodowych brutto (DNB) w 2015 r. Komisja zaproponowała:

opracowanie rocznych planów działania w celu optymalizacji realizacji pomocy rozwojowej,

wzmocnienie mechanizmu odpowiedzialności UE na podstawie oceny pomocy rozwojowej,

opracowanie przez kraje UE przepisów krajowych mających na celu ustalanie celów w dziedzinie pomocy rozwojowej.

Komisja wezwała także innych międzynarodowych donatorów do zwiększenia swojego wkładu, tak aby osiągnęli oni poziom pomocy UE.

Poprawa skuteczności pomocy

Aby wzmocnić skuteczność pomocy rozwojowej i koordynację różnych podmiotów w niej uczestniczących, Komisja zaproponowała w szczególności:

stopniowe wykorzystanie wspólnych ram i ujednolicenie cyklu programowania dla UE i jej krajów członkowskich do 2013 r.,

ustanowienie ram operacyjnych w celu zapewnienia skuteczności pomocy podziału pracy, przejrzystości finansowania, wzajemnej odpowiedzialności UE i krajów rozwijających się,

zachęcanie innych donatorów do stosowania programu skuteczności pomocy.

Plan działania na rzecz przyspieszonej realizacji MCR

W celu przyspieszenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Komisja zaproponowała, by UE i jej kraje członkowskie:

były ukierunkowane na kraje i populacje z nikłymi postępami w zakresie MCR,

były ukierunkowane na MCR, których realizacja jest najbardziej opóźniona i by zwiększały wpływ polityk sektorowych UE (takich jak sektor zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego i równości płci),

rozwijały zaangażowanie w zakresie MCR w krajach partnerskich(poprzez włączenie MCR w ich własne strategie rozwoju oraz poprzez poprawę jakości danych statystycznych),

dostosowanie programu pracy dla zapewnienia spójności różnych obszarów polityki UE, które mogą mieć wpływ na kraje partnerskie (dotyczy to w szczególności kluczowych dziedzin handlu i finansów, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywnościowego, migracji i bezpieczeństwa),

sprzyjanie mobilizacji zasobów krajowych, w szczególności poprzez lepsze zarządzanie podatkowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak również przez wzmacnianie systemów podatkowych w krajach partnerskich,

wspieranie integracji regionalnej i wymiany handlowej, które sprzyjają wzrostowi i zatrudnieniu,

znajdowanie innowacyjnych źródeł finansowania i wspieranie ich, w tym w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, w celu zapewnienia stabilnych dochodów na rzecz zrównoważonego rozwoju,

wspieranie strategii dostosowawczych i łagodzących zmiany klimatu w krajach partnerskich (tj. sprzyjanie współpracy, badaniom i dostępowi do technologii ekologicznych),

tworzenie warunków dla długofalowego bezpieczeństwa, ponieważ większość krajów mających opóźnienia w zakresie MCR znajduje się w niestabilnej sytuacji ze względu na konflikty zbrojne,

nadanie nowego impulsu procesowi reform globalnej struktury zarządzania (tj. zwiększenie skuteczności i umocowania prawnego procesu dzięki większemu włączeniu krajów najbiedniejszych, których interesy są często marginalizowane).

Osiągnięcia

Działania podejmowane przez UE i jej kraje członkowskie częściowo przyniosły pozytywne rezultaty. Jednak w niektórych przypadkach, nie były wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów.

Skrajne ubóstwo i głód

W ujęciu całościowym do 2010 r. skrajne ubóstwo udało się zredukować o połowę. Cel ten osiągnięto na 5 lat przed zaplanowanym terminem. Od tamtej pory zjawisko to w dalszym stopniu jest redukowane. Niemniej jednak, 836 milionów ludzi nadal żyje w warunkach skrajnej nędzy. 72 ze 129 krajów zmniejszyły o połowę liczbę osób cierpiących głód. Jednak 795 milionów ludzi nadal głoduje, 2 miliardy osób jest niedożywionych, a u co czwartego dziecka obserwuje się zahamowany wzrost.

Powszechna edukacja podstawowa

W porównaniu z rokiem 2000, liczba dzieci pozostających poza systemem kształcenia obniżyła się niemal o połowę. Odsetek młodych ludzi w wieku 15-24 lat posiadających umiejętność pisania i czytania wzrosła z 83% w 1990 r. do planowanych 91% w 2015 r. Zarówno do tego rezultatu, jak i do poprawy na pozostałych szczeblach edukacji znacząco przyczyniła się pomoc UE.

Równość płci i wzmacnianie pozycji kobiet

Pewne postępy poczyniono również w dziedzinie równości płci oraz wzmacniania pozycji dziewcząt i kobiet. Niestety, w dalszym ciągu obserwuje się naruszanie, często bezprecedensowe, praw kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn przybierają ponadto na sile w połączeniu z innymi formami wykluczenia, takimi jak: niepełnosprawność, wiek, pochodzenie kastowe, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, odległość geograficzna czy przynależność wyznaniowa.

Śmiertelność wśród dzieci

Szacuje się, że w dalszym ciągu każdego dnia umiera 16 000 dzieci. Wskaźnik umieralności wśród dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszył się o połowę od 1990 r., a był to spadek z 90 do 43 przypadków śmiertelnych na 1000 urodzeń w 2015 r. We wszystkich regionach w domostwach najbiedniejszych udało się osiągnąć bardziej znaczący spadek tego wskaźnika niż w domostwach najbogatszych. Niemniej jednak, postęp ten jest niewystarczający dla osiągnięcia celu redukcji liczby przypadków śmiertelnych o dwie trzecie do roku 2015.

Zdrowie macierzyńskie

W 2015 r. wskaźnik śmiertelności stanowi prawie połowę wartości z 1990 r. Niemniej jednak osiągnięcia w tej dziedzinie nadal nie spełniają założeń MCR, wedle których wskaźnik ten powinien zostać do 2015 r. zredukowany o 75%.

HIV/AIDS, malaria i gruźlica (TB)

Liczba zgonów wskutek HIV/AIDS, gruźlicy i malarii od 2000 r. zmniejszyła się o 40%.

Zrównoważona polityka środowiskowa

Cele dotyczące dostępu do ulepszonych źródeł wody pitnej oraz ograniczenia liczby osób żyjących w slumsach zostały osiągnięte przed upływem założonego terminu. Jednak nie udało się powstrzymać utraty zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej.

Opracowanie ogólnoświatowego partnerstwa na rzecz rozwoju

Postęp w tym zakresie, począwszy od 1990 r. jest zadowalający. W 2014 r. poziom udzielanej pomocy rozwojowej wzrósł o 66% w porównaniu z rokiem 2000. W tym samym okresie poprawił się także dostęp krajów rozwijających się do różnych rynków.

KONTEKST

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 kwietnia 2010 r. – Dwunastopunktowy plan działań UE na rzecz milenijnych celów rozwoju (COM(2010) 159 wersja ostateczna z 21.4.2010)

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2016

Top