EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wywóz dóbr kultury

Wywóz dóbr kultury

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

W celu ochrony europejskich dóbr kultury rozporządzenie to gwarantuje prowadzenie jednolitych kontroli podczas ich wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej (UE) dzięki zastosowaniu pozwolenia na wywóz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie przedstawia przepisy dotyczące wywozu dóbr kultury w celu ich ochrony. Zapewnia ono, że wywozy te będą podlegały jednolitym kontrolom na zewnętrznych granicach UE. Kategorie przedmiotów kultury, które obejmuje rozporządzenie wymienione w załączniku I.

Pozwolenie na wywóz

 • Wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz. Pozwolenie na wywóz jest wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez właściwy organ państwa członkowskiego. Pozwolenie na wywóz jest ważne w całej UE. Państwo członkowskie może odmówić wydania pozwolenia na wywóz, w przypadku gdy dane dobra kultury podlegają ustawodawstwu chroniącemu narodowe dobra kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej. W określonych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić na wywóz pewnych dóbr kultury bez zezwolenia.
 • Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane na poparcie zgłoszenia wywozowego podczas wykonywania celnych formalności wywozowych w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia. Państwa członkowskie mogą ograniczyć ilość urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 ustanawia zasady określające sporządzanie, wydawanie oraz stosowanie pozwoleń na wywóz przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 116/2009.
 • Określa ono rodzaje wydawanych pozwoleń, ich stosowanie i okres ważności. Istnieją trzy rodzaje pozwoleń:
  • pozwolenie standardowe – stosowane w normalnych okolicznościach do każdego wywozu podlegającego rozporządzeniu (WE) nr 116/2009 i ważne przez jeden rok;
  • szczególne pozwolenie otwarte – obejmuje powtarzający się czasowy wywóz niektórych dóbr kultury, dokonywany przez konkretną osobę lub organizację do celów użytkowych lub wystaw w państwie trzecim i jest ważne przez okres do pięciu lat;
  • ogólne pozwolenie otwarte – wydawane dla muzeów lub innych instytucji, w celu objęcia nimi czasowego wywozu wszelkich takich dóbr, które należą do ich stałej kolekcji oraz mogą być bieżąco czasowo wywożone z Unii do celów wystaw w kraju spoza UE. Pozwolenie jest ważne przez okres do pięciu lat.
 • Wzory formularzy trzech rodzajów pozwoleń zawarto odpowiednio w załącznikach I, II i III.

Środki wykonawcze

 • Do celów wykonywania niniejszego rozporządzenia oczekuje się wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją Europejską. Co więcej ustanowiona zostanie współpraca między organami celnymi państw członkowskich a właściwymi organami.
 • Kraje UE ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) nr 116/2009 jest ujednoliconą wersją aktu podstawowego (rozporządzenie (EWG) nr 3911/92) i jego kolejnych zmian. Ma ono zastosowanie od 2 marca 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (tekst jednolity) (Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 1–7)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Lista organów upoważnionych do wydawania licencji wywozowych dla dóbr kultury, opublikowana zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 (Dz.U. C 164 z 16.7.2009, s. 6–20)

Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 (Dz.U C 134 z 13.6.2009)

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017

Top