EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczniejsze kosmetyki dla Europejczyków

Bezpieczniejsze kosmetyki dla Europejczyków

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Zaostrza ono wymogi bezpieczeństwa, dzięki czemu produkty kosmetyczne sprzedawane w UE są bezpieczniejsze.

Upraszcza procedury obejmujące firmy i organy regulacyjne tego sektora.

Aktualizuje przepisy, uwzględniając najnowsze postępy technologiczne, w tym możliwości stosowania nanomateriałów.

Utrzymuje w mocy obowiązujący zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dodatkowe wymagania wobec producentów w zakresie tworzenia raportu bezpieczeństwa wymaganego, aby produkt mógł wejść na rynek.

Nowa koncepcja „osoby odpowiedzialnej”dla każdego produktu:

producenci nie mogą wprowadzić na rynek UE żadnego produktu, dopóki nie wyznaczą łatwo identyfikowalnej osoby lub firmy w UE, która będzie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej,

taka osoba lub firma zapewniają, że produkt spełnia wszelkie stosowne wymogi bezpieczeństwa na mocy niniejszego aktu prawnego.

Skrócenie ścieżki biurokratycznej dla producentów polegające na jednokrotnej rejestracji produktów przy pomocy unijnego portalu zgłaszania produktów kosmetycznych.

Nowy wymóg raportowania o ciężkim działaniu niepożądanym:

osoby odpowiedzialne oraz dystrybutorzy zobowiązani są do powiadamiania swoich właściwych krajowych organów o takich działaniach,

organy krajowe muszą następnie przekazać taką informację, wraz z wszelkimi innymi informacjami otrzymanymi z innych źródeł (od użytkowników, pracowników ochrony zdrowia), odpowiadającym im organom w innych krajach UE.

Opakowanie musi zawierać szereg informacji, w tym nazwę i adres osoby odpowiedzialnej, informacje o zawartości i o szczególnych środkach ostrożności oraz wykaz składników.

Nowe zasady w odniesieniu do stosowania nanomateriałów.

Wykazy substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub podlega ograniczeniom.

Dystrybutorzy muszą sprawdzić czy język oraz treść oznakowania, w tym informacja o dacie przydatności do użycia, są prawidłowe.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 11 lipca 2013 r.

KONTEKST

Kosmetyki - przepisy bezpieczeństwa w UE

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (art. 15 ust. 1 i 2, art. 14, 16, 31 i 32); 11.1.2013 (art. 16, ust. 3, sekcja druga)

-

Dz.U. L 342 z 22.12.2009, str. 59-209

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach i zakazu wprowadzania do obrotu oraz w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie metod alternatywnych w branży produktów kosmetycznych (COM (2013)135 final z 11.3.2013)

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015

Top