Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowy o kredyt konsumencki

Umowy o kredyt konsumencki

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Harmonizuje ona przepisy UE dotyczące kredytów udzielanych konsumentom, którzy zaciągają pożyczki na sfinansowanie zakupów towarów i usług (wakacje, towary, nowy samochód itp.)
 • Ma na celu otwarcie unijnego rynku kredytów konsumenckich, przy jednoczesnej poprawie przejrzystości warunków umów i poziomu ochrony konsumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywy nie stosuje się do:

 • umów o kredyt zabezpieczony hipoteką, które są regulowane dyrektywą 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi;
 • umów o kredyt przeznaczony na sfinansowanie nabycia nieruchomości gruntowej lub budynku, które są również regulowane dyrektywą 2014/17/UE;
 • umów o kredyt, którego całkowita kwota jest niższa niż 200 EUR lub wyższa niż 75 000 EUR. Jednak najpóźniej do 21 marca 2016 r. (data, do której dyrektywa 2014/17/UE miała zostać włączona do porządku prawnego w krajach UE) dyrektywa musiała być również stosowana do umów o kredyt bez gwarancji przeznaczony na renowację nieruchomości mieszkalnych w kwocie powyżej 75 000 EUR.

Wszelkie reklamy umów o kredyt podające dane odnoszące się do kosztów kredytu (np. stopę oprocentowania) muszą zawierać standardowe informacje określone na podstawie reprezentatywnego przykładu, takie jak:

 • stopa oprocentowania kredytu, wraz ze szczegółami dotyczącymi kosztu kredytu,
 • kwota kredytu,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania, która przedstawia wszystkie obowiązkowe koszty konieczne do uzyskania kredytu wyrażone procentowo (stopę oprocentowania, opłatę administracyjną, obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia, opłaty gwarancyjne itd.).

Etap poprzedzający zawarcie umowy

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt kredytodawca ma obowiązek udzielić zrozumiałych informacji dotyczących podstawowych cech oferowanego produktu kredytowego w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. Do takich informacji zaliczają się m.in.:

 • okres obowiązywania umowy o kredyt,
 • całkowita kwota kredytu,
 • stopa oprocentowania kredytu i powiązane z nią warunki,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta,
 • kwota, liczba i częstotliwość spłat,
 • opłaty związane z umową lub z niej wynikające,
 • konsekwencje zalegania przez konsumenta ze spłatą lub niedokonania spłaty.

Konsumenci powinni otrzymać informacje w ujednoliconym formacie.

Rozporządzenie (UE) 2016/1011 zmienia dyrektywę 2008/48/WE i wymaga, aby kredytodawca na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt, jeżeli umowa o kredyt stosuje jako odniesienie wskaźnik referencyjny, podał nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów oraz informację o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta.

Umowa o kredyt

Umowa o kredyt musi również zawierać podobne informacje w formacie zbliżonym do tego, który zastosowano na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt.

Kredytodawca musi:

 • udzielić konsumentom odpowiednich wyjaśnień, aby mogli dokonać wyboru umowy, która odpowiada ich potrzebom i sytuacji finansowej;
 • ocenić zdolność kredytową konsumentów przed zawarciem umowy o kredyt i poinformować konsumenta o odmowie udzielenia kredytu, w stosownych przypadkach, oraz ujawnić informacje dotyczące bazy danych, w której dokonano weryfikacji.

Konsumenci:

 • mają 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania powodu;
 • mają prawo do przedterminowej spłaty swojego kredytu w dowolnym momencie, pod warunkiem że kredytodawca otrzyma sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 11 czerwca 2008 r., przy czym do porządku prawnego krajów UE miała zostać włączona do 11 czerwca 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66–92)

Kolejne zmiany dyrektywy 2008/48/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34–85)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019

Top