EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 92/91/EWG – minimalne wymagania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie ustanawia się minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w – położonych zarówno na lądzie, jak i poza lądem – zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wszystkie miejsca pracy służące do wykonywania działań w zakresie poszukiwania i wydobycia kopalin otworami wiertniczymi muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które przewidziano w dyrektywie i załączniku do niej, z uwzględnieniem charakteru miejsca pracy, rodzaju wykonywanej działalności, okoliczności lub szczególnego zagrożenia.

Obowiązki ogólne pracodawców

Pracodawcy są zobowiązani do:

 • uwzględniania w odniesieniu do miejsc pracy aspektów związanych z bezpieczeństwem począwszy od etapu ich projektowania;
 • zapewnienia, że obsługa miejsc pracy jest nadzorowana;
 • powierzania prac związanych ze specjalnym ryzykiem wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom;
 • zapewnienia, że instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników;
 • zapewnienia urządzeń do udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania w regularnych odstępach szkoleń BHP.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed rozpoczęciem prac związanych z wydobywaniem kopalin pracodawca musi zapewnić, że przygotowano aktualny dokument dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 6, 9 i 10 dyrektywy 89/391/EWG ustanawiającej przepisy ogólne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Taki dokument zawiera w szczególności informacje o tym, że:

 • ryzyko, na które narażeni są pracownicy w miejscu pracy, zostało określone i oszacowane;
 • przedsięwzięte zostały odpowiednie środki; oraz że
 • miejsce pracy jest zaprojektowane, używane i konserwowane zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa.

Jeżeli w miejscu pracy obecni są pracownicy zatrudnieni przez więcej niż jedną firmę, pracodawca odpowiedzialny za to miejsce pracy zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi koordynuje środki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mające zastosowanie do tych pracowników i wskazuje je w takim dokumencie.

Koordynacja ta nie ma wpływu na odpowiedzialność pojedynczych pracodawców.

Zawiadamianie o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach

Pracodawca bezzwłocznie zawiadamia właściwe władze o śmiertelnych i poważnych wypadkach przy pracy oraz o niebezpiecznych zdarzeniach.

Środki zapobiegawcze i środki w zakresie łączności

Aby zapewnić pracownikom ochronę przed zagrożeniami (w tym ochronę przeciwpożarową, ochronę przed wybuchami oraz atmosferą zagrażającą zdrowiu), pracodawcy:

 • podejmują odpowiednie środki zapobiegawcze w celu:
  • zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów i eksplozji, a także w celu ich rozpoznawania i zwalczania;
  • zapobiegania występowaniu gazów wybuchowych lub szkodliwych dla zdrowia;
 • regularnie organizują szkolenia BHP;
 • zapewniają i utrzymują w dobrym stanie odpowiednie środki ewakuacji i sprzęt ratunkowy, aby zagwarantować pracownikom możliwość natychmiastowego i bezpiecznego opuszczenia miejsca pracy w razie zagrożenia;
 • zapewniają niezbędne systemy ostrzegawcze i inne systemy łączności, aby umożliwić niezwłoczne przeprowadzenie akcji ratunkowych i ewakuacyjnych;
 • zapewniają pracownikom powszechny dostęp do informacji o wszystkich podjętych działaniach, które dotyczą ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Zmiany w miejscach pracy

Jeżeli po dniu wejścia w życie dyrektywy w miejscach pracy zostaną podjęte zmiany, rozszerzenia lub przekształcenia, pracodawcy zapewniają, że owe zmiany, rozszerzenia lub przekształcenia są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku do dyrektywy.

Kontrola stanu zdrowia pracowników

Przed przejęciem przez pracownika powierzonych mu zadań związanych z działalnością, o której mowa w dyrektywie, a następnie w regularnych odstępach czasu, pracownik przechodzi kontrolę stanu zdrowia.

Konsultacje z pracownikami i ich udział w podejmowaniu decyzji

Pracodawcy zapewniają konsultacje z pracownikami i ich udział w podejmowaniu decyzji w sprawach objętych dyrektywą.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 11 listopada 1992 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 3 listopada 1994 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi: przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje:
 • właściwe wydobycie kopalin, w ścisłym znaczeniu tego słowa, przy zastosowaniu wierceń (otworów wykonywanych w ziemi w celu poszukiwania ropy naftowej i innych kopalin); lub
 • prace poszukiwawcze w celu wydobycia; lub
 • przygotowanie wydobytych dóbr do sprzedaży, z wyjątkiem działalności mającej na celu przetwarzanie wydobytych dóbr.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 9–24)

Kolejne zmiany dyrektywy 92/91/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019

Top