EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)' for an updated information about the subject.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2062/94 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, która ma przekazywać informacje techniczne, naukowe i gospodarcze instytucjom UE, krajom UE i zainteresowanym stronom w danej dziedzinie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Agencja zajmuje się między innymi:

 • gromadzeniem i analizą informacji technicznych, naukowych i gospodarczych dotyczących:
  • higieny i bezpieczeństwa pracy w krajach UE i przekazywaniem ich instytucjom UE, innym państwom UE i zainteresowanym stronom,
  • informacji na temat badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozpowszechnianiem rezultatów badań i działań badawczych;
 • zapewnianiem informacji technicznej, naukowej i gospodarczej na temat metod i narzędzi realizacji działań prewencyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw i identyfikowaniem dobrych praktyk;
 • promowaniem i wspieraniem współpracy i wymiany między krajami UE informacji, w tym informacji o programach szkoleniowych;
 • koordynowaniem sieci informacji we współpracy z krajami UE, z uwzględnieniem krajowych, unijnych (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) i międzynarodowych instytucji i organizacji, które zajmują się zapewnianiem tego rodzaju informacji i usług;
 • gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pozyskiwanych z i dla krajów spoza UE oraz organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Struktura

 • Struktura sterowania i kierownictwa obejmuje Radę Zarządzającą, Biuro i dyrektora.
 • Rada Zarządzająca obejmuje:
  • 1 członka reprezentującego rządy każdego z krajów UE,
  • 1 członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego z krajów UE,
  • 1 członka reprezentujących organizacje pracowników z każdego z krajów UE,
  • 3 członków reprezentujących Komisję Europejską.
 • Siedziba Agencji mieści się w Bilbao, w Hiszpanii.

Strategia

Agencja sporządza roczne dokumenty programowe w oparciu o sześcioletnią strategię przedsiębiorstwa. Strategia na lata 2014–2020 wyróżnia 6 obszarów priorytetowych z naciskiem na tworzenie sieci i jest spójna ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 9 września 1994 r.

KONTEKST

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1–7)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2062/94 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (COM(2014) 332 final z 6.6.2014)

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016

Top