EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

ECVET to wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Nie ma on zastąpić krajowych systemów kwalifikacji, a jedynie przyczynić się do zwiększenia porównywalności i spójności między nimi. ECVET ma zastosowanie do wszystkich indywidualnych efektów uczenia się uzyskanych na rozmaitych ścieżkach kształcenia i szkolenia, które podlegają następnie transferowi, uznaniu i akumulacji z uwagi na uzyskiwanie kwalifikacji. Dzięki tej inicjatywie obywatele Unii Europejskiej (UE) mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym kraju UE niż ich własnym.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (Dz.U. C 155 z 8.7.2009, s. 11-18)

STRESZCZENIE

Komisja ustanawia europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jako ramy metodologiczne, które można stosować do opisywania kwalifikacji w kategoriach jednostek efektów uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami .

ECVET to system akumulacji i transferu jednostek efektów uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Europie. System umożliwia poświadczenie i zapis efektów uczenia się uzyskanych w różnych krajach, a także w różnych kontekstach: formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Efekty uczenia się podlegają transferowi do systemu macierzystego jednostki, gdzie zostają zaliczone do uzyskanych kwalifikacji.

Różnorodność systemów krajowych, które określają poziomy i zawartość kwalifikacji, nie sprzyja transnarodowej mobilności osób uczących się. ECVET stanowi w tej sytuacji rozwiązanie, ułatwiając mobilność wśród osób uczących się na terenie Europy.

Kraje UE mogły według własnej woli przyjąć to zalecenie i wprowadzić system w życie. Zachęcane były do stopniowego dobrowolnego wprowadzania środków ECVET, z myślą o stosowaniu ich od roku 2012.

Wprowadzenie systemu ECVET odbywa się za pośrednictwem partnerstw i sieci w oparciu o porozumienia o programie zajęć (ang. Memorandum of Understanding), które zapewniają odpowiednie ramy dla transferu osiągnięć. Mając na uwadze transfer osiągnięć, zasady i specyfikacje techniczne, które można stosować do opisywania kwalifikacji w kategoriach jednostek efektów uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami, określono w załączniku II.

Europejska sieć ECVET skupiająca zainteresowane strony i właściwe instytucje propaguje system ECVET i umożliwia krajom UE wymianę informacji i doświadczeń. W ramach sieci Komisja utworzyła grupę użytkowników systemu ECVET, która ma swój wkład w aktualizację przewodnika dla użytkowników systemu oraz wpływa na usprawnienie wdrażania systemu ECVET.

Komplementarność z innymi inicjatywami w zakresie uznawania i transferu umiejętności

ECVET jest jedną z wielu europejskich inicjatyw propagujących mobilność osób uczących się na terenie Unii Europejskiej (UE), takich jak Europass czy Europejska karta na rzecz jakości mobilności.

ECVET stanowi także uzupełnienie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS), łącząc kształcenie i szkolenie zawodowe ze szkolnictwem wyższym. System ECTS został ustanowiony w 1989 r. i od tamtej pory promuje przejrzystość i uznawanie okresów studiów ukończonych w innych krajach.

Z kolei celem ECVET jest ułatwienie transferu osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Różni się on od europejskich ram kwalifikacji (EQF), które stanowią wspólne ramy odniesienia. Zamiast harmonizować te systemy, inicjatywa ECVET ma na celu ich uspójnienie poprzez zapewnienie wspólnej płaszczyzny dla istniejących przepisów krajowych w zakresie akumulacji, uznawania i transferu osiągnięć.

ECVET nie odnosi się dowspólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, w związku z którym właściwa dyrektywa narzuca wiążące zobowiązania na kraje UE.

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Wraz z systemem ECVET przedstawiono narzędzie referencyjne, by zachęcić kraje UE do wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie polityk dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym mają na celu udoskonalenie praktyk w zakresie zarządzania jakością w tej dziedzinie na szczeblu krajowym poprzez wprowadzenie zbioru wspólnych kryteriów i wskaźników.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Kwalifikacja: formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w efekcie stwierdzenia przez właściwą instytucję, że osiągnięte przez daną osobę efekty uczenia się są zgodne z określonymi standardami.

* Jednostka efektów uczenia się: składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętności i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji.

* Punkty ECVET: liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwalifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji.

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015

Top