EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie 2006/962/WE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Niniejsze zalecenie skłania rządy krajów UE, by z nauki kompetencji kluczowych uczyniły część swoich strategii uczenia się przez całe życie. Zalecenie określa osiem podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kompetencje kluczowe obejmują:
  • 1.

    Porozumiewanie się w języku ojczystym: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.

  • 2.

    Porozumiewanie się w języku obcym: jak powyżej, ale obejmuje także umiejętności mediacji (tzn. podsumowywanie, parafrazowanie, tłumaczenie) oraz rozumienie różnic kulturowych.

  • 3.

    Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne: należyte opanowanie umiejętności liczenia, rozumienie świata przyrody oraz zdolność stosowania wiedzy i technologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby (takie jak medycyna, transport czy komunikacja).

  • 4.

    Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.

  • 5.

    Umiejętność uczenia się: zdolność efektywnego zarządzania nauką, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

  • 6.

    Kompetencje społeczne i obywatelskie: zdolność skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz angażowanie się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością.

  • 7.

    Inicjatywność i przedsiębiorczość: zdolność do wcielania pomysłów w czyn poprzez kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka oraz zdolność do planowania i zarządzania projektami.

  • 8.

    Świadomość i ekspresja kulturalna: zdolność doceniania twórczego znaczenia idei, doświadczeń i uczuć za pomocą szeregu środków, takich jak muzyka, literatura, sztuka teatralna i sztuki wizualne.

  • Komisja Europejska:
    • pomaga w działaniach krajów UE na rzecz rozwijania ich systemów edukacji i szkolenia;
    • stosuje osiem kompetencji kluczowych w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
    • promuje szersze wykorzystanie ośmiu kompetencji kluczowych w powiązanych politykach UE;
    • co dwa lata sporządza sprawozdanie z postępów.
  • W 2009 r. UE uzgodniła nowy program strategiczny dla europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) do 2020 r. Inicjatywa ta zastąpiła wcześniejszą ET 2010. Określono w niej potrzebę uczenia się przez całe życie i mobilności poprzez zapewnienie systemów kształcenia i szkolenia, które będą lepiej reagować na zmiany i bardziej otworzą się na świat zewnętrzny.
  • W 2014 r. program Erasmus+ zastąpił program uczenia się przez całe życie oraz sześć oddzielnych programów w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

KONTEKST

W świecie rosnącej globalizacji ludzie potrzebują szerokiego zakresu umiejętności pozwalających im na przystosowanie się i rozwój w szybko zmieniających się warunkach. Pierwotny program uczenia się przez całe życie oferował możliwości kształcenia ludziom na każdym etapie życia.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10–18)

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016

Top