Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promowanie wielojęzyczności w UE

Promowanie wielojęzyczności w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2005) 596 wersja ostateczna) – Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat przedstawia strategię Komisji Europejskiej w sprawie promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej (UE) i proponuje szereg konkretnych działań.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wielojęzyczność odnosi się do umiejętności danej osoby posługiwania się kilkoma językami oraz współistnienia różnych społeczności językowych na jednym obszarze geograficznym.

Polityka wielojęzyczności Komisji ma trzy cele:

 • zachęcanie do nauki języków obcych i promowania różnorodności językowej w społeczeństwie;
 • promowanie wielojęzycznej gospodarki;
 • zapewnienie dostępu obywatelom do informacji dotyczących UE w ich własnym języku.

Niniejszy komunikat określa różne sposoby promowania nauki języków i różnorodności językowej, w tym:

 • programy Lingua, Socrates i Leonardo (wszystkie obecnie w ramach programu Erasmus+);
 • projekty w dziedzinie partnerstwa miast (obecnie w ramach programu „Europa dla Obywateli”);
 • wsparcie finansowe dla sieci uniwersytetów Mercator;
 • program badawczy w zakresie pokonywania przeszkód językowych poprzez nowe technologie informacyjne;
 • wdrożenie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych;
 • uaktualnienie szkoleń dla nauczycieli języków;
 • badania nad najlepszymi praktykami w zakresie wczesnej nauki języków obcych;
 • tworzenie katedr z zakresu wielojęzyczności i międzykulturowości;
 • wzmocnienie w siódmym ramowym programie badawczym działań w zakresie badań i rozwoju (obecnie program „Horyzont 2020”).

Komisja zachęca kraje UE do:

Wielojęzyczna gospodarka

Komisja proponuje następujące kroki w celu rozwijania wielojęzycznej gospodarki:

 • badania na temat braków w zakresie umiejętności językowych w gospodarce UE;
 • badania nad potencjalnym lepszym wykorzystaniem napisów w filmach w celu promowania nauki języków;
 • promowanie bazy danych Międzyinstytucjonalnej wymiany terminologicznej (IATE);
 • zorganizowanie konferencji na temat szkolenia tłumaczy pisemnych;
 • rozpoczęcie inicjatywy mającej ułatwić korzystanie ze źródeł multimedialnych;
 • koordynowanie pracy zespołów badawczych w dziedzinie technologii języka ludzkiego, tłumaczenia maszynowego i tworzenia zasobów słownikowych.

Tłumaczenia pisemne i ustne

 • Wzrost korzystania z maszynowego tłumaczenia zwraca uwagę na znaczenie elementu ludzkiego dla jakości tłumaczenia i osiągnięć takich jak „Europejska norma CEN dotycząca usług tłumaczeniowych”.
 • Rośnie zapotrzebowanie na tłumaczy ustnych, zwłaszcza w instytucjach międzynarodowych. Tłumacze ustni pomagają wspólnotom imigrantów w kontaktach urzędowych, przyczyniając się do ochrony praw człowieka i demokracji.

Wielojęzyczność i obywatele UE

Komisja zorganizowała szereg inicjatyw wielojęzycznych, aby pomóc obywatelom zrozumieć, jakie mają prawa i w jaki sposób prawodawstwo europejskie wywiera na nich wpływ. Komisja proponuje następujące działania:

 • zapewnienie, aby wszystkie jej departamenty w sposób spójny stosowały politykę wielojęzyczności;
 • kontynuowanie wsparcia dla wielojęzyczności na jej portalu internetowym (Europa) oraz w publikacjach;
 • uruchomienie portalu językowego na stronie Europa;
 • zorganizowanie seminariów na temat wielojęzyczności;
 • kontynuowanie udzielania dotacji i pomocy akademickiej w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, narzędzi nauki na odległość i finansowania stypendiów studenckich i wizyt szkoleniowych;
 • wspieranie programu kształcenia tłumaczy konferencyjnych EMCI;
 • kontynuowanie odgrywania ważnej roli podczas Międzynarodowych Corocznych Spotkań nt. Ustaleń Językowych, Dokumentacji i Publikacji;
 • kontynuowanie dostarczania uniwersytetom programu studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia;
 • zorganizowanie międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego dla szkół w celu promowania wiedzy językowej i zawodów językowych.

Komisja ustanowiła Grupę Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności składającą się z niezależnych ekspertów, którzy w 2007 r. sporządzili sprawozdanie końcowe. Na początku 2008 r. zorganizowano konferencję ministerialną na temat wielojęzyczności, która umożliwiła krajom UE wymianę opinii na temat poczynionych postępów i zaplanowanie dalszych prac. W tym samym roku Komisja przedstawiła dodatkowy komunikat, zawierający propozycję kompleksowego podejścia do wielojęzyczności w UE.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności (COM(2005) 596 wersja ostateczna z 22.11.2005)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (COM(2008) 566 wersja ostateczna z 18.9.2008)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016

Top