EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mobilność uczniów i studentów, osób odbywających szkolenia, młodych wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów

Mobilność uczniów i studentów, osób odbywających szkolenia, młodych wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie 2001/613/WE w sprawie mobilności uczniów i studentów, osób odbywających szkolenia, młodych wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Niniejsze zalecenie zostało opracowane po posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r., a jego celem jest promowanie swobodnego przepływu w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Zawiera ono apel do krajów Unii Europejskiej, aby podjęły niezbędne działania w celu zachęcenia studentów i uczniów, nauczycieli i instruktorów do większej mobilności w obrębie UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze zalecenie wymaga, aby kraje UE usunęły prawne, administracyjne, językowe i kulturowe bariery w odniesieniu do:

 • osób studiujących lub odbywających szkolenie,
 • wolontariuszy,
 • nauczycieli i osób prowadzących szkolenia

na terenie innego kraju UE.

Przedstawiono w nim między innymi poniższe kwestie, cele i propozycje:

 • cel dotyczący nauki przynajmniej dwóch języków UE wraz z językowym i kulturowym kontekstem przygotowującym do podróży;
 • poszerzanie świadomości młodych ludzi na temat idei obywatelstwa UE, jak również pogłębianie ich szacunku dla różnic;
 • ułatwiony dostęp do informacji o możliwościach istniejących w innych krajach UE;
 • ułatwienie dostępu do wsparcia finansowego (dofinansowanie, stypendia, dotacje, pożyczki itp.) i uproszczenie procedur z tym związanych;
 • wsparcie w zakresie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i dostępu do zasobów kultury na takich samych prawach co obywatele kraju goszczącego;
 • większa świadomość na temat uprawnień dotyczących finansowania i korzystania z obustronnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Środki, które w szczególny sposób dotyczą osób uczących się bądź szkolących się:

 • zachęcają studentów do odbycia części studiów w innym kraju UE i wspierają akademickie uznawanie przez poszczególne kraje okresów studiów ukończonych w innych krajach;
 • propagują jaśniejsze modele certyfikacji szkoleń, np. przez zapewnianie tłumaczeń i scentralizowanych punktów informacyjnych;
 • ułatwiają studentom wykazanie, że są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz posiadają środki finansowe, aby uzyskać kartę pobytu;
 • ułatwiają integrację studentów i udzielają im wsparcia w ramach systemu edukacji kraju goszczącego, jak również zapewniają ich ponowną integrację po powrocie do ojczystego kraju.

Środki dotyczące młodych wolontariuszy mają na celu:

 • zapewnienie, że specyfika działalności w ramach wolontariatu jest rozważana wśród kwestii prawnych i administracyjnych;
 • wspieranie idei wprowadzenia certyfikatów uczestnictwa w celu opracowania wspólnego formatu UE dla ofert pracy; oraz
 • unikanie dyskryminacji wolontariuszy w dostępie do ochrony socjalnej.

Środki dotyczące nauczycieli i instruktorów:

 • biorą pod uwagę problemy związane z mobilnością wynikające z pewnych przepisów krajowych, a ponadto wspierają współpracę;
 • organizują tymczasową wymianę nauczycieli i instruktorów w zakresie mobilności;
 • umożliwiają integrację w instytucji goszczącej;
 • wprowadzają europejskie okresy szkoleniowe, co ma ułatwić mobilność;
 • zachęcają do zwrócenia uwagi na europejski wymiar zawodu poprzez zawartość programów szkoleniowych, kontakty i wymianę pomiędzy instytucjami;
 • propagują doświadczenia związane z europejską mobilnością jako jeden z etapów kariery.

Kraje UE są proszone o sporządzanie co dwa lata sprawozdań z działań podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenia.

KONTEKST

W zaleceniach wyszczególniono programy pierwotnie realizowane w UE, takie jak Socrates (edukacja), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe) i Youth, które obecnie są częścią programu Erasmus+, a ponadto środki uzupełniające, które obecnie podlegają strategicznym ramom europejskiej współpracy ET 2020, obejmującym współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie.

GŁÓWNY DOKUMENT

Zalecenie 2001/613/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności uczniów i studentów, osób odbywających szkolenia, młodych wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów (Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 30–37)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. – „Mobilna młodzież” – promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (Dz.U. C 199 z 7.7.2011, s. 1–5)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (KOM(2010) 477 wersja ostateczna z 15.9.2010)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (Dz.U. C 155 z 8.7.2009, s. 11–18)

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 listopada 2007 r. na temat poprawy jakości kształcenia nauczycieli (Dz.U. C 300 z 12.12.2007, s. 6–9)

Decyzja nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 6–20)

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016

Top