Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)' for an updated information about the subject.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

STRESZCZENIE

Około 75 mln obywateli Unii Europejskiej (UE) posiada niskie kwalifikacje lub nie posiada żadnych kwalifikacji, przez co są oni trzykrotnie bardziej narażeni na bezrobocie niż osoby o wysokich kwalifikacjach.

Aby pomóc im w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy, UE powołała specjalną agencję, która ma wspierać unijne polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pomagać krajom UE we wprowadzaniu ich w życie.

JAKI JEST CEL CEDEFOP?

Zadaniem Cedefop, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, jest wspieranie Komisji Europejskiej (KE) w promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w rozwoju i wprowadzaniu w życie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez działalność naukową i techniczną.

Cedefop blisko współpracuje z KE, krajami UE, pracodawcami oraz związkami zawodowymi, jak również z badaczami i specjalistami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Zapewnia im aktualne informacje na temat postępów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz możliwości podjęcia debaty politycznej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Jego główne zadania obejmują:

 • przygotowanie wyboru dokumentów dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, przyczynianie się do rozwoju badań w tej dziedzinie, dostarczanie danych statystycznych, przeprowadzanie analiz politycznych w celu wspierania realizacji polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zwiększanie świadomości wartości kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem strony internetowej, publikacji, badań, konferencji i seminariów;
 • wspieranie wspólnego podejścia do wzmacniania współpracy UE w zakresie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • pobudzanie debaty dotyczącej rozwoju rynku pracy i zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności i kwalifikacji.

Działania

Cztery główne obszary:

 • 1.

  analiza polityczna : Centrum jest upoważnione do składania sprawozdań o postępach krajów UE w osiąganiu wspólnie uzgodnionych celów polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz o finansowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego;

 • 2.

  rozwój strategii w zakresie uczenia się przez całe życie: Centrum monitoruje i ocenia tendencje w rozwoju polityki w zakresie uczenia się przez całe życie (czyli nauki na każdym etapie życia). Zapewnia decydentom dane i wyniki analiz oraz oferuje możliwości wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

 • 3.

  identyfikacja potrzeb w zakresie umiejętności: analizuje potencjalne obszary nierównowagi na rynku pracy w UE. Bada również potrzeby w zakresie umiejętności i kompetencji w wybranych sektorach i szuka wspólnego podejścia UE do monitorowania zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności;

 • 4.

  poprawa rozumienia kwalifikacji: Centrum przyczynia się do tworzenia wspólnych unijnych instrumentów i zasad w zakresie kształcenia i szkolenia, aby pomóc obywatelom w rozwoju i zmianie ścieżki kariery w każdym wieku. Przykładowo rozpowszechnia informacje na temat unijnych instrumentów, takich jak europejskie ramy kwalifikacji (ERK), europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europass.

Sieci

Cedefop działa w ramach dwóch głównych sieci:

 • ReferNet - sieć zapewniająca informacje na temat krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz polityki w tej dziedzinie w krajach UE oraz w Islandii i Norwegii;
 • Skillsnet - sieć skupiająca wysoko wykwalifikowanych badaczy i specjalistów z całego świata w celu przedstawienia i omawiania metod prowadzenia badań i analizy w dziedzinie nowych i zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności.

KONTEKST

Cedefop jest jedną z zdecentralizowanych agencji UE. Centrum zostało założone w 1975 r., a w 1995 r. przeniosło swoją siedzibę z Berlina do Salonik.

W 2015 r. mięło 40 lat odkąd Centrum rozpoczęło swoją działalność na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie oraz 20 lat od przeniesienia siedziby do Grecji.

Więcej informacji:

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (EWG) nr 337/75

16.2.1975

-

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1-4

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (EWG) nr 1946/93

26.7.1993

-

Dz.U. L 181 z 23.7.1993, s. 11-12

Rozporządzenie (WE) nr 1131/94

01.9.1994

-

Dz.U. L 127 z 19.5.1994, s. 1

Rozporządzenie (WE) nr 251/95

1.3.1995

-

Dz.U. L 30 z 9.2.1995, s. 1-2

Rozporządzenie (WE) nr 354/95

1.1.1995

-

Dz.U. L 41 z 23.2.1995, s. 1

Rozporządzenie (WE) nr 1655/2003

1.10.2003

-

Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 41-43

Rozporządzenie (WE) nr 2051/2004

21.12.2004

-

Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 1-3

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie oceny zewnętrznej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (COM(2008) 356 wersja ostateczna z 13.6.2008)

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015

Top