EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Zadaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest wspieranie instytucji europejskich i krajów UE we włączaniu zasady równości kobiet i mężczyzn do ich polityk oraz w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Instytut zajmuje się też przekazywaniem obywatelom Unii Europejskiej (UE) informacji z tej dziedziny.

STRESZCZENIE

Chociaż równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, ustanowionym na mocy traktatu lizbońskiego, i priorytetową strategią polityczną Unii Europejskiej (UE), aby osiągnąć rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn w sferze życia zawodowego i prywatnego, potrzebne są dalsze działania.

Z tego względu ważną rolę odgrywa Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, dostarczając fachowej wiedzy, która jest niezbędna do opracowania środków na rzecz równości kobiet i mężczyzn w całej UE.

Zadania Instytutu

Instytut zapewnia pomoc techniczną instytucjom europejskim i krajom UE, aby przyczyniać się do:

  • promocji i wzmacniania równości płci,
  • włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki we wszystkich działaniach UE oraz wynikających z nich politykach krajowych,
  • zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć,
  • podnoszenia świadomości obywateli europejskich, zwłaszcza poprzez organizowanie konferencji i kampanii informacyjnych.

Instytut opiera swoje prace na obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych na poziomie europejskim danych i jest odpowiedzialny za ich gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie.

Analizuje informacje uzyskane od organizacji międzynarodowych i krajów spoza UE oraz przyczynia się do włączania zasady równości płci do europejskiej polityki zagranicznej.

Instytut wspiera wymianę doświadczeń i dialog między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, zwłaszcza partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi.

Funkcjonowanie

Instytut prowadzi swoje działania w sposób niezależny i przejrzysty. Kieruje nim, przy wsparciu dyrektora, zarząd wspomagany przez konsultacyjne forum ekspertów. Jego siedziba znajduje się w Wilnie (Litwa).

Instytut współpracuje głównie z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 19 stycznia 2007 r.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9–17)

Kolejne zmiany do dyrektywy (WE) nr 1922/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015

Top