EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw UE przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu poprawę skuteczności i przyspieszenie postępowań sądowych o charakterze transgranicznym w sprawach cywilnych i handlowych w wyniku uproszczenia i usprawnienia procedur przeprowadzania dowodów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, gdy sąd* („sąd wzywający”) występuje do sądu w innym państwie UE („sądu wezwanego”) z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu lub zamierza sam bezpośrednio przeprowadzić dowód.

Wnioski w celu uzyskania dowodu są:

 • składane jedynie wówczas, gdy dowód ma być przeznaczony do wykorzystania w postępowaniu sądowym, które już zostało wszczęte lub które ma zostać wszczęte;
 • składane, w języku urzędowym UE, na standardowym formularzu zawierającym wszystkie niezbędne dane;
 • przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego i niezawodnego zdecentralizowanego systemu informatycznego z poszanowaniem podstawowych praw i wolności;
 • odbierane przez sąd wezwany, który w terminie siedmiu dni przekazuje sądowi wzywającemu potwierdzenie odbioru;
 • przetwarzane w różnych terminach, jeżeli wniosek jest niekompletny lub jeżeli sąd wezwany nie jest właściwy.

Sąd wezwany do przeprowadzenia dowodu:

 • wykonuje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni;
 • może, jeżeli został o to poproszony przez sąd wzywający oraz jeżeli zezwala na to jego prawo krajowe, wykorzystać technologię wideokonferencji lub telekonferencji;
 • zezwala stronom i ich przedstawicielom, w tym przedstawicielom sądu wzywającego, na obecność przy przeprowadzaniu dowodu, jeżeli taka możliwość jest przewidziana w porządku prawnym państwa sądu wzywającego;
 • może odmówić wykonania wniosku, jeżeli:
  • osoba, która ma zostać przesłuchana, powołuje się na prawo odmowy zeznań lub jeżeli obowiązuje w stosunku do niej ustanowiony prawem zakaz zeznań,
  • wniosek nie jest zgodny z rozporządzeniem lub jeżeli sąd nie jest właściwy do wykonania wniosku,
  • sąd wzywający nie przekazuje wymaganych informacji uzupełniających albo nie składa kaucji w przepisanym terminie.

Sąd zamierzający przeprowadzić dowód bezpośrednio w innym państwie UE:

 • kontaktuje się z jednostką centralną lub właściwym organem tego państwa, które w terminie 30 dni wyrażają zgodę na wniosek lub załatwiają go odmownie. Mogą one przy tym zastrzec dodatkowe warunki oraz wyznaczyć sąd swojego państwa uczestniczący w bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu;
 • może przesłuchać daną osobę z wykorzystaniem wideokonferencji lub innych technologii porozumiewania się na odległość.

Co do zasady sąd, do którego zwrócono się o przeprowadzenie dowodu, nie może żądać od sądu wzywającego zwrotu opłat lub kosztów. W drodze odstępstwa można jednak żądać zwrotu:

 • wynagrodzeń biegłych i tłumaczy ustnych, co obejmuje kaucję lub zaliczkę na poczet przewidywanych kosztów w tym zakresie;
 • kosztów wynikających z wykorzystania wideokonferencji lub telekonferencji.

Państwa UE:

 • wyznaczają jednostkę centralną, która:
  • udziela informacji sądom,
  • rozwiązuje ewentualne problemy,
  • w wyjątkowych przypadkach przekazuje wnioski właściwemu sądowi;
 • przekazują Komisji Europejskiej informacje praktyczne, takie jak informacje dotyczące jednostek centralnych i właściwych organów;
 • ponoszą koszty instalacji, działania i utrzymania krajowych systemów informatycznych.

Komisja:

 • sporządza i aktualizuje elektroniczny podręcznik zawierający informacje praktyczne przekazane przez organy krajowe;
 • może przyjmować akty delegowane i wykonawcze dotyczące regulowanych rozporządzeniem zagadnień o charakterze technicznym;
 • jest odpowiedzialna za utworzenie, utrzymanie, rozwijanie i finansowanie oprogramowania, które państwa UE mogą wykorzystywać zamiast krajowych systemów informatycznych;
 • ustanawia, do 2 lipca 2023 r., szczegółowy program monitorowania wyniku, skutków i oddziaływania rozporządzenia;
 • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z ewaluacji rozporządzenia.

Rozporządzenie nie ma zastosowania w Danii.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 (zob. streszczenie).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2022 r.

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 przekształca i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 (wraz z jego kolejnymi zmianami). Uwzględnia ono postępy w cyfryzacji i przewiduje wykorzystanie nowych technologii w celu przyspieszenia procedur, ograniczenia opóźnień i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez jednostki i przedsiębiorstwa.

KONTEKST

 • Postępowania sądowe w sprawach cywilnych dotyczą takich gałęzi prawa jak prawo umów, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo handlowe. W 2018 r. około 3,4 mln postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych obejmowało swoim zakresem więcej niż jedno państwo UE.
 • Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Sąd: każdy organ krajowy, który może przeprowadzać dowody (do tej kategorii nie zaliczają się więc wyłącznie organy wymiaru sprawiedliwości).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1–39)

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1–24)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021

Top