EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa handlowa między UE a Szwajcarią

Umowa handlowa między UE a Szwajcarią

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Szwajcarią

Rozporządzenie (EWG) nr 2840/72 w sprawie zawarcia umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Szwajcarią

JAKIE SĄ CELE UMOWY I ROZPORZĄDZENIA?

 • Umowa o wolnym handlu z 1972 r. stanowi fundament stosunków handlowych między UE a Szwajcarią. Przedmiotem jej regulacji są wyłącznie towary. Jest to jedna z najstarszych umów handlowych podpisanych przez UE. Nie zawiera ona postanowień dotyczących usług, inwestycji, praw własności intelektualnej, zamówień rządowych oraz zagadnień społecznych i środowiskowych.
 • Szwajcaria i UE porozumiały się następnie co do pakietu siedmiu umów sektorowych podpisanych w 1999 r. (znanych w Szwajcarii pod nazwą „umów dwustronnych I”). Niektóre z nich mają znaczenie z punktu widzenia handlu:
  • umowa w sprawie swobodnego przepływu osób;
  • umowa w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności;
  • umowa w sprawie zamówień publicznych; oraz
  • umowa w sprawie handlu produktami rolnymi.
 • W 2004 r. do umowy dodano protokół w sprawie przetworzonych produktów rolnych (protokół nr 2).
 • Na mocy rozporządzenia zawarto – w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecnie: Unii Europejskiej (UE)) – umowę o wolnym handlu ze Szwajcarią.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

Główne cele umowy są następujące:

 • propagowanie, poprzez poszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między UE i Szwajcarią;
 • sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczej, poprawie warunków życia i zatrudnienia, zwiększaniu wydajności oraz umacnianiu stabilności finansowej w UE i Szwajcarii;
 • zapewnienie, aby wymiana handlowa pomiędzy stronami odbywała się przy poszanowaniu zasad konkurencji;
 • przyczynienie się, poprzez zniesienie barier w wymianie handlowej, do harmonijnego rozwoju i do wzrostu światowego handlu.

Zniesienie środków taryfowych i pozataryfowych

 • Na mocy umowy zniesiono:
  • cła przywozowe i wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym;
  • ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz środki o skutku równoważnym.
 • Zakazuje się wprowadzania nowych ceł/opłat lub ograniczeń ilościowych.
 • Do umowy dołączono protokoły określające zasady systemu taryfowego mające zastosowanie do niektórych produktów oraz do niektórych towarów powstałych w wyniku przetwarzania produktów rolnych.
 • Każda ze stron może wprowadzić zakazy lub ograniczenia przywozowe, wywozowe lub tranzytowe uzasadnione między innymi następującymi względami:
  • zdrowia publicznego;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin.

Reguły konkurencji

Obie strony są zobowiązane przestrzegać reguł konkurencji zakazujących nadużywania pozycji dominującej, karteli oraz monopoli, a także przestrzegać zasad pomocy państwa.

Komitet mieszany

Na mocy umowy ustanawia się komitet mieszany złożony z przedstawicielu obu stron. Komitet:

 • jest odpowiedzialny za zarządzanie umową i jej właściwą realizację;
 • formułuje zalecenia i podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych umową.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 r. Do umowy dołączono następnie szereg protokołów.

KONTEKST

Stosunki polityczne między UE i Szwajcarią reguluje ponad 100 umów „dwustronnych” dotyczących szeregu zagadnień, w tym między innymi badań naukowych i innowacji, strefy Schengen, polityki azylowej i wzajemnego uznawania.

Dodatkowe informacje:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189–280)

Kolejne zmiany umowy zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2840/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, przyjmujące przepisy w celu jej wykonania oraz zawierające Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. (Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 188)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5–17)

Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52–79)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19–48)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 369–429)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa ramowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 313 z 22.11.1985, s. 6–8)

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020

Top