EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska Wspólnota Energii Atomowej – stopnie tajności informacji i środki bezpieczeństwa

Europejska Wspólnota Energii Atomowej – stopnie tajności informacji i środki bezpieczeństwa

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (Euratom) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • W rozporządzeniu ustanowiono stopnie tajności i środki bezpieczeństwa w odniesieniu do informacji niejawnych Euratom (INE), które są objęte art. 24 i 25 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). INE mogą obejmować sprawozdania, dane, dokumenty, przedmioty i środki reprodukcji.
 • Artykuł 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej dotyczy informacji pochodzących z programu badawczego UE w dziedzinie atomistyki, których ujawnienie może naruszyć interesy obronne państw UE. Artykuł 25 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej dotyczy informacji na temat patentów i wzorów użytkowych*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Środki bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące ich stosowania są wydawane przez:

Komisja Europejska powołuje Biuro ds. Bezpieczeństwa, które:

 • koordynuje i zapewnia ogólne stosowanie środków bezpieczeństwa;
 • nadzoruje stosowanie tych środków w instytucjach, komitetach, służbach i bazach UE;
 • weryfikuje stosowanie tych środków przez państwa UE;
 • proponuje wszelkie niezbędne zmiany rozporządzenia.

W każdej instytucji i służbie oraz w każdym komitecie UE, gdzie są przygotowywane lub przechowywane INE, wyznacza się funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za:

 • rejestrowanie INE;
 • prowadzenie wykazów osób upoważnionych do posiadania dostępu do INE;
 • przeszkolenie pracowników w zakresie ich obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa;
 • zapewnienie stosowania fizycznych środków ochrony.

Stopnie ochrony, upoważnienie i postępowanie sprawdzające

 • Stopnie ochrony INE odzwierciedlają stopień szkodliwości nieupoważnionego ujawnienia dla interesów obronnych państw UE:
  • Eura – Ściśle tajne: ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo poważne konsekwencje dla interesów obronnych;
  • Eura – Tajne: ujawnienie spowodowałoby poważne konsekwencje dla interesów obronnych;
  • Eura – Poufne: ujawnienie byłoby ze szkodą dla interesów obronnych;
  • Eura – Zastrzeżone: ujawnienie miałoby negatywny wpływ na interesy obronne. Taki stopień stosuje się wówczas, gdy wymagany jest mniejszy stopień zabezpieczeń niż w przypadku dokumentów sklasyfikowanych jako Eura – Poufne.
 • Odniesienia do dokumentów lub danych oznaczonych stopniem Eura – Tajne i Eura – Ściśle Tajne są utrzymywane na minimalnym poziomie i dokonywane w sposób nieujawniający ich zawartości bądź stopnia tajności.
 • Dostęp do INE (z wyjątkiem dostępu do INE oznaczonych stopniem Eura – Zastrzeżone) jest udzielany wyłącznie upoważnionym osobom, które posiadają wyraźną potrzebę otrzymania takich informacji. Upoważnienie jest udzielane osobom, które przeszły postępowanie sprawdzające przeprowadzane przez Biuro ds. Bezpieczeństwa lub przez państwa UE.

Fizyczna ochrona INE

 • Stopnie tajności Eura – Ściśle tajne, Eura – Tajne i Eura – Poufne oznacza się przez umieszczenie stempla na każdej stronie całego dokumentu odnoszącego się do INE.
 • Liczba kopii INE ma być ograniczona do bieżących i zasadniczych potrzeb.
 • Kopie INE oznaczone stopniem Eura – Ściśle tajne mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą Biura ds. Bezpieczeństwa oraz, w przypadku informacji dotyczących patentów, za zgodą państwa UE, w którym powstała INE.
 • Budynki, w których przechowuje się INE oznaczone stopniem tajności Eura – Poufne lub wyższym, muszą być bezpieczne, a wchodzący do nich pracownicy i odwiedzający muszą być właściwie identyfikowani.
 • Odwiedzający nie mogą pozostawać sami w pomieszczeniach, w których znajdują się INE.
 • Przepisy dotyczące szaf pancernych mają zastosowanie do różnych stopni tajności.
 • Wszystkie INE oznaczone stopniem tajności Eura – Ściśle tajne i Eura – Tajne podlegają rejestracji.
 • Wewnętrzny obrót INE zabezpiecza się w taki sposób, aby zapobiec wyciekom.
 • INE oznaczone stopniem tajności Eura – Poufne lub wyższym, które są wysyłane poza budynek, umieszcza się w dwóch kopertach, z których tylko wewnętrzna nosi oznaczenie stopnia tajności.
 • INE oznaczone stopniem tajności Eura – Poufne lub wyższym, które są wysyłane za granicę, przesyła się w bagażu dyplomatycznym, przy czym INE oznaczone stopniem tajności Eura – Ściśle tajne są dodatkowo przesyłane pod opieką kuriera, któremu towarzyszy jedna, inna osoba. INE oznaczone stopniem tajności Eura – Tajne i Eura – Poufne, które są wysyłane za granicę, przesyła się w bagażu dyplomatycznym.
 • Stosuje się surowe przepisy dotyczące zezwalania na bezpieczne zniszczenie INE, które nie są już potrzebne.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 15 listopada 1958 r.

KONTEKST

Zobacz również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wzór użytkowy: zarejestrowane prawo, które daje uprawnionemu możliwość wyłącznego korzystania z wynalazku w zamian za publiczne ujawnienie jego istoty. Jest ono przyznawane wyłącznie na ograniczony okres.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (Euratom) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 406–416)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Tytuł II – Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej – Rozdział 2: Rozpowszechnianie informacji – Sekcja 3: Postanowienia dotyczące tajności – Artykuł 24 (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 15–16)

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Tytuł II – Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej – Rozdział 2: Rozpowszechnianie informacji – Sekcja 3: Postanowienia dotyczące tajności – Artykuł 25 (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 16–17)

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020

Top