EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska statystyka gospodarcza

Europejska statystyka gospodarcza

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące:

 • opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskiej statystyki gospodarczej;
 • europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejska statystyka gospodarcza obejmuje:

 • strukturę, wyniki i działalność badawczą i rozwojową oraz innowacyjną jednostek statystycznych, wykorzystanie przez nie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także handel elektroniczny i globalne łańcuchy wartości;
 • produkcję wyrobów gotowych i świadczenie usług oraz międzynarodowy handel nimi.

Europejskie ramy dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw stanowią autorytatywne źródło uzyskiwania wysokiej jakości zharmonizowanych populacji statystycznych rejestrów przedsiębiorstw służących do sporządzania europejskiej statystyki gospodarczej. Obejmują one:

 • krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw obejmujące wszystkie przedsiębiorstwa i ich jednostki lokalne prowadzące działalność gospodarczą mającą wpływ na produkt krajowy brutto (PKB);
 • rejestr EuroGrup obejmujący wszystkie przedsiębiorstwa i ich jednostki prawne prowadzące działalność gospodarczą mającą wpływ na PKB, które wchodzą w skład grupy wielonarodowej;
 • wymianę danych między nimi.

Krajowe organy statystyczne w krajach UE mogą wykorzystywać następujące źródła do tworzenia statystyki gospodarczej i krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw:

 • badania;
 • rejestry administracyjne, w tym informacje od organów podatkowych i celnych, takie jak roczne sprawozdania finansowe;
 • wymieniane dane jednostkowe;
 • inne odpowiednie dane, o ile są one porównywalne i o ile spełniają określone wymogi dotyczące jakości.

Europejska statystyka gospodarcza obejmuje następujące dziedziny:

 • krótkookresowa statystyka gospodarcza;
 • statystyka gospodarcza na poziomie krajowym;
 • regionalna statystyka gospodarcza;
 • statystyka dotycząca działalności międzynarodowej.

Każda dziedzina musi obejmować co najmniej jeden z kluczowych tematów, na przykład populację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, produkcję i wyniki działalności, wykorzystanie ICT i handel elektroniczny, nakłady na badania i rozwój, globalne łańcuchy wartości oraz międzynarodowy handel towarami i usługami. Te tematy opisano szczegółowo w załączniku I do rozporządzenia.

W załączniku II określono częstotliwość (miesiąc, kwartał, rok lub większa liczba lat), okres referencyjny i jednostkę statystyczną w odniesieniu do każdego tematu.

Kraje UE:

 • ustanawiają przynajmniej jeden krajowy statystyczny rejestr przedsiębiorstw. Rejestry te:
  • stanowią podstawę przygotowywania i koordynacji badań;
  • stanowią źródło informacji do analizy statystycznej dotyczącej populacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i demografii przedsiębiorstw;
  • są tworzone w celu wykorzystania danych administracyjnych;
  • są tworzone w celu identyfikacji i budowy jednostek statystycznych;
 • zapewniają jakość europejskiej statystyki gospodarczej, krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw i rejestru EuroGrup;
 • przekazują Komisji Europejskiej (Eurostatowi) dane oraz raporty jakości i dotyczące metadanych.

Do wymiany między Eurostatem, krajowymi organami statystycznymi i bankami centralnymi oraz Europejskim Bankiem Centralnym danych poufnych dotyczących grup wielonarodowych i wewnątrzunijnego handlu towarami mają zastosowanie przepisy szczególne, pod warunkiem, że taka wymiana odbywa się wyłącznie do celów statystycznych.

Eurostat:

 • tworzy rejestr EuroGrup wielonarodowych grup przedsiębiorstw;
 • ocenia jakość otrzymywanych danych;
 • dostarcza roczne raporty jakości i dotyczące metadanych w odniesieniu do rejestru EuroGrup;
 • może inicjować badania pilotażowe prowadzone na zasadzie dobrowolności przez organy krajowe, jeśli stwierdza potrzebę uzyskania nowych lub udoskonalonych danych.

Komisja może przyjmować akty delegowane i wykonawcze w celu zmiany przepisów, o ile nie pociąga to za sobą żadnych znacznych dodatkowych kosztów ani obciążeń po stronie organów krajowych lub respondentów. Komisja przyjęła następujące akty:

 • Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1030 określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” dla roku referencyjnego 2021 zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2152.
 • Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1197 ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
 • Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1470 w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych. Uchyla ono, od dnia 1 stycznia 2021 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 w sprawie statystyk dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów.

UE może przyznać krajowym urzędom statystycznym i innym organom wsparcie finansowe na pokrycie kosztów różnych działań, takich jak opracowanie metodologii zmierzających do osiągnięcia wyższej jakości lub niższych kosztów.

Uchylenie

Rozporządzenie uchyla:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

KONTEKST

Dotychczas dziedzina informacji statystycznych na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw krajowych była uregulowana różnymi aktami prawnymi. Uniemożliwiało to zagwarantowanie spójności poszczególnych danych statystycznych i wypracowanie zintegrowanego podejścia do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki gospodarczej. Nowe rozporządzenie eliminuje te niedoskonałości.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1–35)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz.U. L 334 z 13.10.2020, s. 2–21)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 271 z 18.8.2020, s. 1–170)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1030 z dnia 15 lipca 2020 r. określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” dla roku referencyjnego 2021 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 (Dz.U. L 227 z 16.7.2020, s. 12–20)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23–29)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 471/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13–59)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6–16)

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 17–31)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49–55)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009 (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, s. 1–6)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz.U. L 230 z 16.9.2003, s. 1–3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1–15)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1–3)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020

Top