EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich (ECRIS-TCN)

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich (ECRIS-TCN)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/816 ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw UE posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia się w nim:

 • system służący do ustalania państw UE posiadających informacje dotyczące uprzednich wyroków skazujących wydanych wobec obywateli „państw trzecich” (tj. obywateli państw spoza UE) („ECRIS-TCN”);
 • warunki, zgodnie z którymi organy krajowe, Eurojust, Europol i Prokuratura Europejska (EPPO) mogą korzystać z ECRIS-TCN do uzyskiwania informacji o uprzednich wyrokach skazujących za pośrednictwem europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) (decyzja ramowa 2009/315/WSiSW – zobacz streszczenie);
 • warunki, na których ECRIS-TCN przyczynia się do ułatwiania i wspomagania poprawnej identyfikacji osób zarejestrowanych w systemie ECRIS-TCN.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ten akt prawny ma zastosowanie do przetwarzania informacji dotyczących tożsamości obywateli państw trzecich, wobec których wydano uprzednie wyroki skazujące* w jednym z państw UE, do celów identyfikacji państw UE, w których takie wyroki skazujące wydano. Ma ono także zastosowanie do obywateli UE, którzy posiadają również obywatelstwo państwa trzeciego. Informacje o samym wyroku skazującym mogą być uzyskane jedynie ze skazującego państwa UE przy użyciu ECRIS.

Architektura techniczna ECRIS-TCN składa się z:

Organy krajowe tworzą, możliwie jak najszybciej, wpis w ECRIS-TCN w odniesieniu do każdego skazanego obywatela państwa trzeciego. Wpis zawiera:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo lub obywatelstwa, płeć, poprzednie imiona i nazwiska, jeżeli dotyczy, oraz kod skazującego państwa UE;
 • dane dotyczące dokumentów tożsamości oraz pseudonimy lub przydomki, jeżeli są one dostępne;
 • dane daktyloskopijne pobrane zgodnie z prawem krajowym i zgodne z określonymi specyfikacjami technicznymi;
 • wizerunki twarzy, jeżeli ich gromadzenie i przechowywanie jest dozwolone przez prawo krajowe skazującego państwa UE.

Organy krajowe mogą korzystać z ECRIS-TCN do uzyskania informacji o uprzednich wyrokach skazujących wydanych wobec danej osoby, o ile jest to konieczne do celów postępowania karnego przeciwko tej osobie lub do jednego z następujących celów:

 • sprawdzenie informacji zawartych w rejestrze karnym na wniosek osoby, której informacje te dotyczą;
 • poświadczenie bezpieczeństwa;
 • uzyskanie licencji lub zezwolenia;
 • weryfikacja na potrzeby zatrudnienia;
 • weryfikacja na potrzeby działalności wolontariackiej związanej z bezpośrednimi i regularnymi kontaktami z dziećmi lub osobami wymagającymi szczególnego traktowania;
 • procedury związane z wizami, obywatelstwem i migracją oraz procedury azylowe;
 • sprawdzenia związane z zamówieniami publicznymi i egzaminami publicznymi.

Eurojust, Europol i EPPO:

 • mogą uzyskiwać bezpośredni dostęp do ECRIS-TCN w celu ustalenia państw UE posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczące obywatela państwa trzeciego;
 • nie mogą wprowadzać żadnych danych do ECRIS-TCN, dokonywać w tym systemie ich sprostowania ani usuwać ich z tego systemu;
 • mogą, w przypadku trafienia, wystąpić do danego państwa UE z wnioskiem o przekazanie informacji z rejestrów karnych;
 • są odpowiedzialne za zapewnienie, pod względem technicznym, swojego połączenia z ECRIS-TCN;
 • zapewniają członkom swojego personelu odpowiednie szkolenie, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych oraz praw podstawowych.

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe mogą, do celów postępowania karnego, kierować do Eurojustu wnioski o udzielenie informacji na temat tego, czy i które państwa UE posiadają informacje z rejestrów karnych. W przypadku trafienia* oraz wyrażenia zgody przez zainteresowane państwo UE Eurojust informuje państwo trzecie lub organizację międzynarodową o nazwie tego państwa UE, tak aby te podmioty mogły złożyć do tego państwa UE wniosek o odpowiednie wyciągi z rejestru karnego.

Dane:

 • są przechowywane w systemie centralnym tak długo, jak długo są one przechowywane w krajowych rejestrach karnych;
 • są usuwane przez organy krajowe po upływie krajowego okresu przechowywania danych;
 • mogą być zmieniane lub usuwane przez państwa UE, które wprowadziły je do systemu centralnego;
 • mogą być przetwarzane wyłącznie do celów identyfikacji państw UE posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczące obywateli państw trzecich.

eu-LISA odpowiada za:

 • rozwój ECRIS-TCN, zarządzanie operacyjne tym systemem oraz za utrzymywanie oprogramowania wzorcowego ECRIS*;
 • nadzorowanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym za jej bezpieczeństwo;
 • utrzymywanie procedur przeprowadzania kontroli jakości danych przechowywanych w ECRIS-TCN i monitorowanie funkcjonowania tego systemu oraz zachowanie jego dobrego stanu technicznego;
 • przekazywanie regularnych sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji Europejskiej;
 • zapewnianie niezbędnego przeszkolenia technicznego;
 • stosowanie właściwych przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i poufności;
 • podejmowanie niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ECRIS-TCN;
 • rejestrowanie wszystkich operacji przetwarzania danych w ECRIS-TCN;
 • przekazywanie Komisji miesięcznych statystyk dotyczących zapisywania, przechowywania i wymiany informacji pobranych z rejestrów karnych za pośrednictwem ECRIS-TCN i oprogramowania wzorcowego ECRIS.

Państwa UE odpowiadają za:

 • bezpieczne połączenie między swoimi krajowymi bazami danych rejestrów karnych i krajowymi bazami danych daktyloskopijnych a krajowym centralnym punktem dostępu;
 • zarządzanie dostępem należycie uprawnionych członków personelu organów centralnych oraz za ich przeszkolenie;
 • zgodne z prawem przetwarzanie danych zapisanych w ECRIS-TCN, a w szczególności za zapewnienie, aby:
  • dostęp do danych mieli wyłącznie upoważnieni członkowie personelu,
  • dane były gromadzone i wprowadzane do ECRIS-TCN w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem godności ludzkiej oraz praw podstawowych obywateli państw trzecich,
  • informacje były prawidłowe i aktualne w chwili ich wprowadzenia do ECRIS-TCN;
 • dopilnowanie, aby każdy organ centralny podejmował środki niezbędne do wykonania rozporządzenia;
 • dopilnowanie, aby krajowe organy nadzorcze monitorowały zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych.

Każda jednostka i każde państwo UE, które poniosły szkodę w wyniku działań niezgodnych z rozporządzeniem, mogą otrzymać odszkodowanie od:

 • państwa UE odpowiedzialnego za szkodę;
 • eu-LIS-y, jeśli agencja ta nie spełniła swoich obowiązków.

Obywatele państw trzecich mogą się skontaktować z organem centralnym w państwie UE w celu złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich wykorzystania.

Każdy przypadek niezgodnego z prawem wykorzystania danych wprowadzonych do ECRIS-TCN podlega sankcjom lub środkom dyscyplinarnym.

Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje czynności eu-LIS-y z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przeprowadza, co najmniej raz na trzy lata, audyt tych czynności. Sprawozdanie z tego audytu jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, rządom państw UE oraz Komisji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 11 czerwca 2019 r. Państwa UE są zobowiązane jak najszybciej podjąć środki niezbędne do jego wykonania, tak aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ECRIS-TCN. Komisja określi dzień, od którego państwa UE mogą rozpocząć wprowadzanie danych do ECRIS-TCN, gdy tylko uzna, że spełnione są określone warunki.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wyrok skazujący: każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec jednostki, które zostało wpisane do rejestru karnego.
Trafienie: dopasowanie uzyskane w wyniku porównania informacji dotyczących tożsamości zapisanych w systemie centralnym z informacjami dotyczącymi tożsamości użytymi do wyszukiwania.
Oprogramowanie wzorcowe ECRIS: oprogramowanie opracowane przez Komisję i udostępnione państwom UE do celów wymiany informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem ECRIS.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1–26)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/816 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 23–32)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138–183)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99–137)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98)

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1–71)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53–114)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020

Top