EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unijne wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych dla drobiu i produktów drobiowych z krajów, terytoriów lub stref spoza UE

Unijne wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych dla drobiu i produktów drobiowych z krajów, terytoriów lub stref spoza UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 798/2008 – wykaz krajów, terytoriów lub stref spoza UE, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie, by drób i produkty drobiowe spoza UE przywożone do UE lub przewożone tranzytem przez jej terytorium spełniały te same normy jak drób i produkty drobiowe wyprodukowane w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do UE oraz tranzytu, w tym składowania podczas tranzytu, przez UE następujących towarów:
  • drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych piskląt i jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych;
  • mięsa i mięsa mielonego drobiu, w tym dzikiego ptactwa łownego, jaj i przetworów jajecznych.
 • Ustanawia ono wykaz krajów, terytoriów lub stref spoza UE, z których dopuszczalny jest przywóz tych zwierząt i produktów do UE.
 • Rozporządzenie nie ma zastosowania do drobiu przeznaczonego na wystawy, pokazy lub konkursy.

Rozporządzenie obejmuje szereg elementów, w tym:

 • ogólne warunki przywozu i tranzytu, takie jak:
  • wymogi dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych;
  • procedury badania, pobierania próbek i przeprowadzania testów; oraz
  • wymogi dotyczące zgłaszania chorób;
 • stan zdrowia zwierząt w krajach, terytoriach lub strefach pochodzenia w odniesieniu do chorób drobiu, w tym:
  • kryteria niezbędne do uznania tych obszarów za wolne od ptasiej grypy;
  • wymogi dotyczące programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy;
  • kryteria niezbędne do uznania tych obszarów za wolne od rzekomego pomoru drobiu (zaraźliwej choroby drobiu);
  • wymogi dotyczące szczepień;
 • szczególne warunki przywozu, w tym dotyczące:
  • przywozu drobiu, jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt;
  • jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych;
  • transportu drobiu i jednodniowych piskląt;
 • szczególne warunki tranzytu, w tym odstępstwa dotyczące tranzytu określonych produktów drobiowych przez Łotwę, Litwę, Polskę i Chorwację.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1–94)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1–142)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 1–17)

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74–113)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11–20)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9–30)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56–68)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2019

Top