EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nielegalny handel narkotykami – Wykaz substancji psychoaktywnych

Nielegalny handel narkotykami – Wykaz substancji psychoaktywnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 1999/615/WSiSW określająca 4-MTA jako nowy syntetyczny narkotyk, który ma być przedmiotem środków kontroli i penalizacji

Decyzja 2002/188/WSiSW dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku PMMA

Decyzja 2003/847/WSiSW dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowych syntetycznych narkotyków 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 oraz TMA-2

Decyzja 2008/206/WSiSW dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi

Decyzja 2010/759/UE w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1873 w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminy (4,4′-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1874 w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1875 w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1876 w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2016/1070 w sprawie poddania środkom kontroli 1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on-(α-pirolidynowalerofenonu, α-PVP)

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/369 w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1774 w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/2170 w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/747 w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/748 w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1463 w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

Mają one na celu ustanowienie środków kontroli i sankcji karnych wymierzonych w handel nowymi substancjami psychoaktywnymi*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych obejmuje:

 

 • 1.

  Methylthioamphetamine lub 4-Methylthioamphetamine, jak określono w decyzji Rady 1999/615/WSiSW.

 • 2.

  Parametoksymetyloamfetaminę lub N-metylo-1-(4-metoksyfenylo-2-aminopropan), jak określono w decyzji Rady 2002/188/WSiSW.

 • 3.

  2,5-dimetoksy-4-jodofenyloetylotaminę, 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenyloetyloaminę, 2,5-dimetoksy-4-n)-propylotiofenyloetyloaminę oraz 2,4,5-trimetoksyamfetaminę, jak określono w decyzji Rady 2003/847/WSiSW.

 • 4.

  1-benzylopiperazynę lub 1-benzylo-1,4-diazacykloheksan, lub N-benzylopiperazynę, lub benzylopiperazynę, jak określono w decyzji Rady 2008/206/WSiSW.

 • 5.

  4-metylometkatynon, jak określono w decyzji Rady 2010/759/UE.

 • 6.

  4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminę (4,4′-DMAR) oraz 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazynę (MT-45), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2015/1873.

 • 7.

  4-metyloamfetaminę, jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2015/1874.

 • 8.

  2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminę (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamid (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-on (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon (metoksetaminę), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2015/1875.

 • 9.

  5-(2-aminopropylo)indol, jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2015/1876.

 • 10.

  1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on-(α-pirolidynowalerofenonu, α-PVP), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2016/1070.

 • 11.

  2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu (MDMB-CHMICA), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2017/369.

 • 12.

  N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamid (akrylofentanyl), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2017/1774.

 • 13.

  N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamid (furanylfentanyl), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2017/2170.

 • 14.

  N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/747.

 • 15.

  1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/748.

 • 16.

  N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamid (cyklopropylofentanyl), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/1463.

 • 17.

  2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamid (metoksyacetylofentanyl), jak określono w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/1463.

Komisja Europejska może dodawać kolejne nowe substancje psychoaktywne do tego wykazu w drodze aktu delegowanego.

OD KIEDY DECYZJE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Decyzje mają zastosowanie od:

Decyzja Rady 1999/615/WSiSW

17 września 1999 r.

Decyzja Rady 2002/188/WSiSW

7 marca 2002 r.

Decyzja Rady 2003/847/WSiSW

7 grudnia 2003 r.

Decyzja Rady 2008/206/WSiSW

8 marca 2008 r.

Decyzja Rady 2010/759/UE

9 grudnia 2010 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1873

21 października 2015 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1874

21 października 2015 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1875

21 października 2015 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1876

21 października 2015 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/1070

3 lipca 2016 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/369

4 marca 2017 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1774

30 września 2017 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/2170

23 listopada 2017 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/747

23 maja 2018 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/748

23 maja 2018 r.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1463

2 października 2018 r.

KONTEKST

Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 jest realizowana za pośrednictwem dwóch następujących po sobie czteroletnich planów działań.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Nowa substancja psychoaktywna: oznacza substancję w postaci czystej lub w postaci preparatu nieobjętą Jednolitą konwencją ONZ o środkach odurzających z 1961 r. (zmienioną protokołem z 1972 r.) lub Konwencją Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r., a która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego porównywalne do substancji wymienionych w tych konwencjach.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 1999/615/WSiSW z dnia 13 września 1999 r. określająca 4-MTA jako nowy syntetyczny narkotyk, który ma być przedmiotem środków kontroli i penalizacji (Dz.U. L 244 z 16.9.1999, s. 1)

Decyzja Rady 2002/188/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku PMMA (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 14)

Decyzja Rady 2003/847/WSiSW z dnia 27 listopada 2003 r. dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowych syntetycznych narkotyków 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 oraz TMA-2 (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 64–65)

Decyzja Rady 2008/206/WSiSW z dnia 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi (Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 45–46)

Decyzja Rady 2010/759/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 44–45)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1873 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminy (4,4′-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli (Dz.U. L 275 z 20.10.2015, s. 32–34)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1874 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli (Dz.U. L 275 z 20.10.2015, s. 35–37)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1875 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli (Dz.U. L 275 z 20.10.2015, s. 38–42)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1876 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli (Dz.U. L 275 z 20.10.2015, s. 43–45)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/1070 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poddania środkom kontroli 1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on-(α-pirolidynowalerofenonu, α-PVP) (Dz.U. L 178 z 2.7.2016, s. 18–20)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/369 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 210–212)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1774 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli (Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 21–22)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/2170 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli (Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 19–20)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/747 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli (Dz.U. L 125 z 22.5.2018, s. 8–9)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/748 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli (Dz.U. L 125 z 22.5.2018, s. 10–11)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1463 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli (Dz.U. L 245 z 1.10.2018, s. 9–11)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” (Dz.U. L 66 z 7.3.2019, s. 3–5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2101 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny zagrożeń w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 1–7)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 12–18)

Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 (Dz.U. C 402 z 29.12.2012, s. 1–10)

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona) (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1–13)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1920/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 8–11)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019

Top