EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)

Umowa o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Umowa o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotycząca rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

Decyzja (UE) 2018/1603 w sprawie zawarcia, w imieniu UE, Umowy o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)

Decyzja (UE) 2016/2234 w sprawie podpisania w imieniu UE Umowy o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)

JAKIE SĄ CELE UMOWY I DECYZJI?

 • Niniejsza umowa ma na celu wykorzystanie fachowej wiedzy pozyskanej w ramach europejskich programów radionawigacji satelitarnej, aby pomóc 17 krajom afrykańskim będącym członkami Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) w rozwijaniu ich infrastruktury i systemów.
 • Przyjęcie odpowiednio decyzji (UE) 2016/2234 i decyzji (UE) 2018/1603 stanowi podpisanie i zatwierdzenie umowy przez UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W ramach umowy stosuje się następujące zasady:

 • obopólne korzyści z uwzględnieniem równowagi praw i obowiązków,
 • możliwość udziału we wspólnych działaniach,
 • wymiana we właściwym czasie wszelkich użytecznych informacji,
 • ochrona praw własności intelektualnej.

Współpraca obejmuje:

UE:

UE i ASECNA:

 • konsultują się w kwestii obszaru dostępności usług EGNOS w zakresie bezpieczeństwa życia (SoL) oraz usług SBAS-ASECNA, w szczególności w zakresie interoperacyjności i odpowiedzialności, aby uniknąć problemów operacyjnych,
 • udostępniają sobie nawzajem bezpłatnie wszelkie prawa własności intelektualnej, prowadząc aktualny rejestr takich praw,
 • propagują korzystanie z programu Galileo w Afryce,
 • współpracują w dziedzinie widma radiowego, którym gospodaruje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny,
 • starają się przyjąć wspólne podejście w dziedzinie normalizacji oraz we wszystkich kwestiach dotyczących systemów radionawigacji satelitarnej, którymi zajmują się międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia,
 • podejmują działania, aby zapewnić ciągłość, ochronę i bezpieczeństwo służb radionawigacji satelitarnej,
 • prowadzą wspólne działania w zakresie badań i rozwoju oraz informowania o swoich odpowiednich programach i ich propagowania,
 • regularnie wymieniają informacje oraz – na wniosek jednej ze stron – niezwłocznie konsultują się ze sobą,
 • nie odpowiadają za jakiekolwiek zobowiązania związane z innymi systemami.

ASECNA pokrywa koszty eksploatacji systemu SBAS-ASECNA, lecz może korzystać z unijnych funduszy przeznaczonych na współpracę i rozwój.

Wspólny komitet, Komitet UE–ASECNA ds. GNSS, składający się z przedstawicieli stron, jest odpowiedzialny za zarządzanie i właściwe stosowanie umowy.

Wszelkie spory rozstrzygane są w drodze arbitrażu i każda ze stron może wypowiedzieć umowę, powiadamiając o tym drugą stronę; umowa przestaje obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania takiego powiadomienia.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie 1 listopada 2018 r.

KONTEKST

ASECNA, Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze, to międzynarodowa organizacja publiczna, której członkami jest 17 krajów afrykańskich i Francja. Agencja powstała w 1959 r., a jej głównym celem jest zapewnienie służb żeglugi powietrznej, służb informacji lotniczej oraz służb meteorologicznych w jednolitej przestrzeni powietrznej o wielkości przekraczającej 16 mln kilometrów kwadratowych.

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotycząca rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (Dz.U. L 268 z 26.10.2018, s. 3–15)

Decyzja Rady (UE) 2018/1603 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (Dz.U. L 268 z 26.10.2018, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2016/2234 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 1–2)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Informacja dotycząca wejścia w życie „Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w obszarze kompetencji ASECNA” (Dz.U. L 292 z 19.11.2018, s. 1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1–122)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1–24)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11–21)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 912/2010 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020

Top