EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu UE (rozporządzenie finansowe)

Nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu UE (rozporządzenie finansowe)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • W rozporządzeniu zaktualizowano i uproszczono zasady sporządzania i wykonywania budżetu UE.
 • Ogólną liczbę zasad zmniejszono w nim o połowę, dzięki czemu są one bardziej zwięzłe i łatwiejsze do zastosowania. Dawne zasady stosowania zostały połączone z rozporządzeniem finansowym w ramach jednego zbioru przepisów.
 • Zmiany sprawiają, że cała procedura jest bardziej przyjazna dla odbiorców unijnego finansowania i zarządzających zasobami finansowymi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nowe rozporządzenie finansowe UE:

 • zastępuje dotychczasowe skomplikowane zasady i procedury jednolitym zbiorem przepisów, co przekłada się na łatwiejszy dostęp do unijnego finansowania, łatwiejsze wykonywanie i wyraźniejszą koncentrację na rezultatach;
 • oferuje wnioskodawcom ubiegającym się o unijne finansowanie szereg ułatwień:
  • zobowiązując ich do przedstawiania mniejszej ilości informacji przy ubieganiu się o unijne finansowanie,
  • przewidując, że przedstawiane informacje i dowody mogą być przedstawiane tylko raz, a także ponownie wykorzystywane,
  • wprowadzając uproszczone dotacje, np. płatności ryczałtowe, stawki zryczałtowane i stawki jednostkowe,
  • skupiając się w większym stopniu na rezultatach niż na faktycznie ponoszonych kosztach;
 • ułatwia stosowanie zasady jednego audytu w celu unikania powielania i wielokrotnych kontroli dzięki:
  • ponownemu wykorzystywaniu informacji, które już znajdują się w posiadaniu instytucji UE, instytucji zarządzających i innych organów,
  • wzajemnemu uznawaniu w zakresie audytów przeprowadzanych przez niezależnych audytorów i zgodnych z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami, a także w zakresie ocen przeprowadzanych przez Komisję Europejską i przez inne podmioty, w tym organy krajowe i zaufanych partnerów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy;
 • wzmacnia środki zapobiegające nadużyciom finansowym poprzez:
  • ukierunkowanie kontroli i audytów na potencjalnie podejrzane projekty; przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania i praniu pieniędzy w drodze zapobiegania korzystaniu z firm przykrywek* zarejestrowanych w rajach podatkowych,
  • rozszerzenie zasad konfliktu interesów na władze państw UE, które otrzymują unijne finansowanie,
  • dobrowolne ujawnianie tożsamości zainteresowanych stron.

Coroczne terminy związane z przygotowaniem budżetu (w praktyce Parlament Europejski, Rada i Komisja starają się przedstawić dokumenty wcześniej, aby ułatwić przebieg procedury)

 • Do dnia 1 lipca: każda instytucja UE przesyła Komisji preliminarz swoich dochodów i wydatków na kolejny rok.
 • Do dnia 1 września: Komisja przedkłada projekt budżetu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
 • Do dnia 1 października: Rada przedstawia Parlamentowi Europejskiemu swoją opinię na temat projektu budżetu.
 • Do dnia 18 grudnia: Rada i Parlament Europejski zatwierdzają budżet na nadchodzący rok.

Akty delegowane

Na podstawie rozporządzenia finansowego Komisja przyjęła dwa akty delegowane:

 • rozporządzenie (UE) 2019/715, w którym ustanowiono ramowe rozporządzenie finansowe dla organów UE, o których mowa w art. 70 rozporządzenia finansowego (głównie agencji zdecentralizowanych);
 • rozporządzenie (UE) 2019/887, które zawiera modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia finansowego.

Zastępują one dotychczasowe akty prawne obowiązujące te organy.

Nowe zasady pozwalają zapewnić skuteczniejszy przebieg procesu zarządzania tymi organami, na przykład w odniesieniu do unikania konfliktu interesów. Wszystkie organy, do których mają one zastosowanie, przyjmują przepisy finansowe w oparciu o zasady przewidziane w tych dwóch aktach delegowanych. Przepisy te mogą odbiegać od owych zasad wyłącznie, gdy wymagają tego specyficzne potrzeby organu oraz gdy Komisja wyda w tym zakresie uprzednią zgodę.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Większość nowych zasad ma zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelkie wyjątki zostały wymienione w art. 282 rozporządzenia.

KONTEKST

 • W budżecie rocznym UE prognozuje się i zatwierdza wszystkie dochody i wydatki UE na kolejny rok budżetowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). Dochody i wydatki muszą znajdować się w równowadze.
 • Szeroko zakrojony system kontroli wewnętrznych i zewnętrznych ma na celu zapobiegać wszelkim błędom i nadużyciom finansowym oraz je korygować. Osoby lub podmioty, które nie stosują się do przepisów rozporządzenia, podlegają karom finansowym. Tożsamość odbiorców unijnego finansowania jest podawana do wiadomości publicznej.
 • Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Firma przykrywka: firma, która często nie prowadzi normalnej działalności gospodarczej i nie ma żadnych istotnych aktywów. Mimo że prowadzenie takich firm samo w sobie nie musi być nielegalne, to jednak są one czasami wykorzystywane do celów uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania, prania pieniędzy lub do osiągnięcia konkretnego celu, np. utajnienia tożsamości.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16–42)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1–38)

Oświadczenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (pierwsze czytanie) – Przyjęcie aktu ustawodawczego (Dz.U. C 267I z 30.7.2018, s. 1–3)

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019

Top