EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja (UE) 2018/1197 w sprawie podpisania, w imieniu UE, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między UE i państwami UE a Japonią

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE i państwami UE, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I UMOWY O PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM?

Ta umowa o partnerstwie strategicznym jest pierwszą w historii dwustronną umową ramową zawartą między UE a Japonią. Ma ona na celu zacieśnienie współpracy politycznej i gospodarczej w odniesieniu do różnych zagadnień dwustronnych, regionalnych i wielostronnych.

Umowa o partnerstwie strategicznym dotyczy nie tylko konkretnych obszarów polityki. Potwierdzono w niej bowiem również zaangażowanie partnerów na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także propagowania wspólnych wartości i zasad demokratycznych.

Decyzja upoważnia do podpisania umowy o partnerstwie strategicznym w imieniu UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ta szeroka umowa o partnerstwie strategicznym obejmuje współpracę w dziedzinie:

Na mocy umowy o partnerstwie strategicznym ustanowiono:

  • wspólny komitet koordynujący wszechstronne partnerstwo;
  • procedurę rozstrzygania sporów.

OD KIEDY UMOWA O PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM MA ZASTOSOWANIE?

Z uwagi na to, że jak najszybsze wdrożenie umowy o partnerstwie strategicznym ma kluczowe znaczenie, UE i Japonia uzgodniły, iż szereg jej postanowień będzie obowiązywać tymczasowo, jeszcze przed wejściem samej umowy w życie. Postanowienia te dotyczą:

  • obszarów dotyczących wspierania pokoju i bezpieczeństwa;
  • polityki w dziedzinie transportu, turystyki i środowiska; oraz
  • utworzenia wspólnego komitetu.

Umowa o partnerstwie strategicznym wejdzie w życie po zakończeniu procedur ratyfikacji w państwach UE i wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski.

KONTEKST

UE i państwa UE prowadziły z Japonią negocjacje nie tylko w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym. W dniu 29 listopada 2012 r. wyrażono bowiem zgodę na ich rozpoczęcie w odniesieniu do umowy o partnerstwie gospodarczym. Negocjacje ruszyły w kwietniu 2013 r., a treść pierwszej w historii dwustronnej umowy ramowej między UE a Japonią ustalono ostatecznie w kwietniu 2018 r.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada UE przyjęła decyzję o podpisaniu umowy o partnerstwie strategicznym w imieniu UE. Umowa ta została podpisana przez UE i Japonię na 25. szczycie UE-Japonia, który odbył się 17 lipca 2018 r. w Tokio. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią również została podpisana 17 lipca 2018 r. w Tokio.

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady (UE) 2018/1197 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (Dz.U. L 216 z 24.8.2018, s. 1–3)

Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (Dz.U. L 216 z 24.8.2018, s. 4–22)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady (UE) 2018/966 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (Dz.U. L 174 z 10.7.2018, s. 1)

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł V – Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – Rozdział 2 – Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – Sekcja 1 – Postanowienia wspólne – Artykuł 37 (dawny artykuł 24 TUE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 36)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część piąta – Działania zewnętrzne Unii – Tytuł III – Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna – Rozdział 2 – Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi – Artykuł 212 (dawny artykuł 181a TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 142)

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018

Top