Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Polityka spójności umożliwiająca osiągnięcie celów strategii Europa 2020 (2014–2020)

Go to the summaries’ table of contents

Polityka spójności umożliwiająca osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” (2014–2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Komunikat (COM (2015) 639 final) – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

JAKIE SĄ CELE KOMUNIKATU I ART. 174 TFUE?

W komunikacie zaprezentowano najważniejsze wyniki negocjacji między państwami UE, ich partnerami oraz Komisją Europejską w sprawie umów partnerstwa i programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Nawiązuje on do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w którym zapoczątkowano pewne kluczowe reformy programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) na lata 2014–2020. Najważniejszym i podstawowym celem UE jest zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych między poszczególnymi regionami z wykorzystaniem polityki spójności i EFSI z myślą o osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”.

Sprawozdanie z postępów zawiera podsumowanie informacji na temat:

 • wyboru projektów;
 • osiągnięć; oraz
 • mechanizmów wdrażania programów funduszy ESI

na podstawie analizy pierwszego roku wdrażania reform.

Artykuł 174 TFUE stanowi, że w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii zmierza ona do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych i wysp.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Do 2023 r. w ramach ponad 500 programów EFSI realizowanych we wszystkich państwach UE zainwestowane zostanie ponad 637 mld EUR z myślą o długotrwałym zrównoważonym rozwoju i zapewnieniu lepszego życia obywatelom UE. Wśród zrewidowanych priorytetów inwestycyjnych można wymienić:

 • większą skuteczność działań służących poprawie warunków życia i możliwości pracy obywateli UE;
 • poprawę warunków inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych i publicznych;
 • nacisk na dobre sprawowanie rządów i zwiększenie zdolności administracyjnych;
 • wspieranie reform strukturalnych i zachęcanie do ich przeprowadzania;
 • zbliżenie obywateli UE i poprawę ich warunków życia społeczno-gospodarczego przez współpracę międzynarodową;
 • wykazywanie gotowości dostosowania się do zmieniających się okoliczności, takich jak kryzys uchodźczy;
 • większy nacisk na rezultaty;
 • dalsze zwiększanie wykorzystania instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, kapitał własny i gwarancje, kosztem tradycyjnych dotacji;
 • w stosownych wypadkach pełne wykorzystanie innych źródeł finansowania, takich jak „Horyzont 2020”.

Z programów EFSI realizowana jest znaczna część inwestycji publicznych. Korzystają z nich wszystkie regiony i państwa w UE. Są one skupione na czterech sektorach generujących wzrost gospodarczy:

 • badania naukowe i innowacje;
 • technologie cyfrowe;
 • wsparcie gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z założeniami europejskiego semestru i zaleceniami dla poszczególnych krajów UE inwestycje prowadzone ze środków EFSI mają na celu stworzenie korzystnych warunków do realizacji projektów wysokiej jakości, propagowanie dobrego sprawowania rządów i usprawnienie działalności administracji publicznej, co pozwoli przedsiębiorstwom prosperować. Inwestycje te mają ponadto na celu przyczynić się do poprawy codziennego życia, a przez to do nowego początku dla Europy z wykorzystaniem lepszych ram prawnych na lata 2014–2020, a ponadto zapewnić w ramach reformy inwestycje wysokiej jakości.

W komunikacie przedstawiono oczekiwane efekty realizacji programów w każdym państwie UE.

Sprawozdanie z postępów

 • Do jesieni 2016 r. w małe przedsiębiorstwa, badania naukowe, sieci szerokopasmowe, efektywność energetyczną i tysiące innych projektów dotyczących priorytetów UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach strategii „Europa 2020” zainwestowano prawie 130 mld EUR.
 • Pod koniec 2015 r. niemal osiągnięto cel dotyczący dwukrotnie wyższego wykorzystania instrumentów finansowych należących do EFSI.
 • Utworzono plany ocen, aby uzyskać jaśniejszy obraz osiągnięć programu zgodnie z inicjatywą budżetu UE zorientowanego na rezultaty.
 • W sprawozdaniu wezwano do przyspieszenia realizacji nowych programów w całej UE. W szczególności odniesiono się w tym zakresie do dobrej jakości projektów i ich efektywnej realizacji, aby osiągnąć cele inwestycyjne i uzyskać oczekiwane korzyści społeczno-ekonomiczne. Państwa UE mają szybciej przedkładać Komisji dowody w zakresie wydatków, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie budżetem.
 • Osiągnięcia i postępy w realizacji poszczególnych programów można śledzić z wykorzystaniem otwartej platformy danych w ramach EFSI.

KONTEKST

Zob. również:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Komunikat Komisji – Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (COM(2015) 639 final z 14.12.2015).

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł XVIII – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna – Artykuł 174 (dawny artykuł 158 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 127)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020, sprawozdanie za 2016 r. podsumowujące roczne sprawozdania z realizacji programów w latach 2014–2015 (COM(2016) 812 final z 20.12.2016)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Gwarancja dla młodzieży i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trzy lata później (COM(2016) 646 final z 4.10.2016)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1–38)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2015/1017 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (COM(2014) 446 final z 2.7.2014)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65–84)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1–7)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Zob. tekst skonsolidowany.

EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2010) 2020 final z 3.3.2010)

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018

Top