EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Środki aromatyzujące dymu wędzarniczego – ocena bezpieczeństwa

Środki aromatyzujące dymu wędzarniczego – ocena bezpieczeństwa

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 – środki aromatyzujące dla środków spożywczych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Określa ono ogólnounijne zasady dotyczące wydawania zezwoleń i stosowania środków aromatyzujących dymu wędzarniczego w środkach spożywczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie to wprowadza ocenę bezpieczeństwa i procedurę wydawania zezwoleń dla początkowych koncentratów dymnych* i początkowych frakcji smołowych*, które mogą być stosowane w środkach spożywczych i na środkach spożywczych lub do celów produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego*.

Początkowe produkty*, które nie wzbudziły obaw natury zdrowotnej w czasie oceny, zostają następnie uwzględnione w wykazie dozwolonych produktów, przy założeniu specyficznych warunków zastosowania.

Zezwolenia wydaje się na okres 10 lat, po którym muszą zostać odnowione. Gwarantuje to regularną ponowną ocenę produktów w świetle najnowszych badań i stanu wiedzy technicznej, jak również zapewnia, że produkty dozwolone, które nie są już stosowane, usuwa się z wykazu pozytywnego UE.

Wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenie dla początkowego produktu muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące:

  • rodzaju drewna użytego do produkcji początkowego produktu;
  • metod produkcji początkowych produktów i dalszego ich przetwarzania w produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego;
  • zamierzonego zużycia w określonych środkach spożywczych lub ich kategoriach lub na ich powierzchni;
  • specyfikacji chemicznej;
  • badań toksykologicznych; oraz
  • uznanych metod pobierania próbek oraz wykrywania początkowych produktów i pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego.

Ocena bezpieczeństwa w odniesieniu do wniosków jest prowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z konkretnymi ramami czasowymi i na podstawie przejrzystych procedur.

Wniosek jest kierowany do EFSA, Komisji i państw członkowskich. Na prośbę wnioskodawcy pewne wrażliwe dane mogą pozostać poufne.

Dokonane przez EFSA oceny środków aromatyzujących dymu wędzarniczego są dostępne tutaj: Unijny wykaz środków aromatyzujących – opinia naukowa – 3 środki aromatyzujące dymu wędzarniczego (początkowe produkty)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 ustanawia kryteria jakościowe dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych, o których mowa w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 2065/2003.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Obowiązuje ono od dnia 16 grudnia 2003 r., wyłączając art. 4 ust. 2 zakazujący wprowadzania do obrotu aromatu dymu wędzarniczego lub środka spożywczego, w którym lub na którym jest obecny aromat dymu wędzarniczego, jeśli aromat ten nie jest dozwolony, który to artykuł obowiązuje od dnia 16 czerwca 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Początkowe koncentraty dymne: oczyszczona, skondensowana część dymu, objęta definicją „środków aromatyzujących dymu wędzarniczego”.
Początkowe frakcje smołowe: oczyszczona frakcja nierozpuszczalnej w wodzie ciężkiej fazy smołowej skondensowanego dymu, objęta definicją „środków aromatyzujących dymu wędzarniczego”.
Pochodne środków aromatyzujących dymu wędzarniczego: aromaty wyprodukowane w wyniku dalszego przetwarzania produktów początkowych, używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni w celu nadania im aromatu dymnego.
Początkowe produkty: początkowe koncentraty dymne i początkowe frakcje smołowe.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz.U. L 309 z 26.11.2003, s. 1–8)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 zostały włączone do dokumentu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (Dz.U. L 333 z 12.12.2013, s. 54–67)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34–50)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych (Dz.U. L 109 z 22.4.2006, s. 3–6)

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018

Top