EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – urząd statystyczny UE

Eurostat – urząd statystyczny UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja w sprawie doprecyzowania roli Eurostatu (2012/504/UE)

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

W decyzji doprecyzowano rolę i zakres obowiązków Eurostatu w odniesieniu do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Eurostat jest częścią Komisji Europejskiej, a kieruje nim dyrektor generalny.
 • Eurostat przestrzega następujących zasad statystycznych, które określone są w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, oraz Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych:
  • niezależności zawodowej;
  • bezstronności;
  • obiektywności;
  • wiarygodności;
  • poufności informacji statystycznych; oraz
  • opłacalności.
 • Eurostat realizuje europejski program statystyczny i działa na podstawie rocznych programów prac.
 • Podstawowe zadania Eurostatu obejmują:
  • gromadzenie i agregowanie danych statystycznych niezbędnych do zestawiania statystyk europejskich;
  • opracowywanie i propagowanie norm, metod i procedur statystycznych;
  • koordynowanie Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), zachęcanie do współpracy pomiędzy jego partnerami oraz zapewnianie mu wiodącej roli w dziedzinie statystyk urzędowych na szczeblu międzynarodowym;
  • współpracę na szczeblu międzynarodowym z innymi państwami i organizacjami, a także wspieranie określonych państw trzecich w doskonaleniu ich systemów statystycznych.
 • Dyrektor generalny Eurostatu, który pełni także funkcję naczelnego statystyka:
  • ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawie procesów, metod, norm i procedur statystycznych, a także w sprawie treści i ram czasowych publikacji statystycznych. Dyrektor generalny działa w sposób niezależny, a ponadto nie zwraca się o instrukcje do żadnych instytucji ani organów UE, rządów krajowych lub innych organizacji ani nie przyjmuje od nich takich instrukcji. Dyrektor generalny podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania poufności informacji statystycznych;
  • przewodniczy Komitetowi ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitetowi ds. ESS), który składa się z przedstawicieli państw UE (oddelegowanych przez krajowe urzędy statystyczne) i który zapewnia ESS doradztwo w zakresie opracowywania, zestawiania i rozpowszechniania statystyk europejskich;
  • zapewnia także kontakty między ESS a Europejską Radą Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (która składa się z niezależnych specjalistów w dziedzinie statystyki) we wszystkich sprawach związanych z wdrożeniem Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.
 • W celu zmniejszenia obciążenia respondentów Eurostat ma prawo dostępu do danych administracyjnych służb Komisji, z zastrzeżeniem unijnych zasad poufności.
 • Eurostat jest odpowiedzialny za zarządzanie jakością statystyk europejskich i ustanawia system zapewniania jakości z myślą o zapewnieniu prawidłowego wdrażania Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.
 • Eurostat dopilnowuje, aby statystyki europejskie były dostępne dla wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami statystycznymi, zwłaszcza zasadami niezależności zawodowej, bezstronności i poufności informacji statystycznych.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 8 października 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (2012/504/UE) (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 49–52)

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017

Top