EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

WSTĘP

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powstał na mocy traktatu lizbońskiego i na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE lub traktatu WE) i został wprowadzony w życie na mocy traktatu z Maastricht. Traktat WE oparty był na Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG), podpisanym w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. Aktem tworzącym Unię Europejską jest traktat z Maastricht (7 lutego 1992 r.), który był kolejnym krokiem na drodze do politycznego zjednoczenia Europy.

Unia Europejska nie zastąpiła jednak Wspólnot Europejskich, ale umieściła je w tym samym miejscu w strukturze UE opierającej się na „trzech filarach”:

Każdy nowy traktat wiąże się ze zmianą numeracji artykułów. Traktat lizboński, podpisany dnia 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., zmienia Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który łączy trzy filary w zreformowaną Unię Europejską i ponownie zmienia numerację artykułów.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej (TUE) są dwoma podstawowymi traktatami UE. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawiera szczegółowo opisane podstawy prawa UE, definiuje jej założenia i cele oraz zakres działania w obszarach jej polityki. Traktat określa również szczegóły organizacji i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

JAKIE SĄ CELE TRAKTATU?

Jak przeczytać można w jego dawnej preambule, celem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską było, aby „stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy”. Niniejsze sformułowanie występuje również w obecnym Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Traktacie o Unii Europejskiej. Choć pierwotnym, gospodarczym celem integracji europejskiej było utworzenie jednolitego rynku, traktaty te nadały jej inny, bardziej polityczny i demokratyczny wymiar.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA WERSJI SKONSOLIDOWANEJ TRAKTATU

OD KIEDY TRAKTAT MA ZASTOSOWANIE?

Podpisany przez 27 państw UE (Chorwacja dołączyła do UE dopiero w 2013 roku) w dniu 13 grudnia 2007 r., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2007 r. – wersja skonsolidowana (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 47–360)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Kolejne zmiany do Traktatu zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Traktat z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz.U. C 191 z 29.7.1992, s. 1–112)

Traktat lizboński z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1–271)

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017

Top