EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa UE–USA w sprawie ochrony informacji osobowych

Umowa UE–USA w sprawie ochrony informacji osobowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja (UE) 2016/920 dotycząca podpisania umowy między USA a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Umowa między UE a USA dotycząca standardów ochrony danych osobowych w przypadku ich przekazywania pomiędzy organami egzekwowania prawa z UE i USA.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI I UMOWY?

 • Niniejsza decyzja upoważniła podpisanie (2 czerwca 2016 r.) umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (tzw. umowa parasolowa). Umowa wejdzie w życie dopiero wtedy, gdy strony poinformują się nawzajem, że ich odpowiednie wewnętrzne procedury wejścia w życie zostały zakończone (co ze strony UE wymaga przyjęcia przez Radę decyzji o zawarciu umowy po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego).
 • Umowa ta ma na celu zapewnienie, by dane osobowe były chronione zgodnie z wysokimi normami w tym zakresie podczas przekazywania tych danych przez organy ścigania (policja i wymiar sprawiedliwości). Celem umowy jest także wzmacnianie współpracy pomiędzy organami ścigania UE i krajów UE oraz UE i USA.
 • Zapewnia to większą pewność prawną i wzmacnia prawa obywateli, których dotyczy przekazywanie danych.
 • Umowa ta stanowi jedno z trzech kluczowych działań określonych w komunikacie z 2016 r., których celem jest przywrócenie zaufania w kontekście przesyłania danych pomiędzy UE a USA.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Umowa uzupełnia przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w dotychczasowych umowach pomiędzy UE i USA lub krajami UE i USA, oraz w prawodawstwach krajowych, które upoważniają do wymiany informacji do celów egzekwowania prawa. Umowa ustanawia wspólne ramy ochrony danych, które będą miały zastosowanie także do przyszłych umów i praw krajowych w tym zakresie.
 • Umowa obejmuje wszystkie dane osobowe (w tym imiona i nazwiska, adresy, rejestr karny) wymieniane pomiędzy UE i USA do celów zapobiegania, wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych i ścigania czynów zabronionych, w tym terroryzmu.

Ochrona

Umowa przewiduje szereg środków ochrony danych osobowych w trakcie ich wymiany pomiędzy organami policji i wymiaru sprawiedliwości, w tym:

 • wyraźne ograniczenia dotyczące korzystania z danych – dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko do celów zapobiegania, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych i prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 • ograniczenia dalszego przekazywania – jakiekolwiek dalsze przekazanie do kraju niebędącego USA ani niebędącego w UE lub do organizacji międzynarodowej wymaga zatwierdzenie przez odpowiedni organ w kraju, który jako pierwszy przekazał takie dane osobowe;
 • okresy zatrzymywania – dane osobowe nie mogą być zatrzymywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne lub odpowiednie. Okresy zatrzymywania są publikowane lub w inny sposób udostępniane publicznie;
 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania – każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami, i może żądać zmiany danych, jeśli są niedokładne;
 • powiadomienie w przypadku naruszenia ochrony danych – wdrożony zostanie mechanizm mający na celu zapewnienie, by odpowiednie organy i, jeśli ma to zastosowanie, osoby, których dane dotyczą*, były powiadamiane o wszelkich naruszeniach ochrony danych;
 • sądowe środki zaskarżenia i wykonalność praw – mieszkańcy UE otrzymają dodatkowe prawo pozwalające im na dochodzenie roszczeń przed sądami w USA, gdy organy USA odmówią dostępu do danych lub ich sprostowania lub gdy dopuszczą się ich bezprawnego ujawnienia. Ponadto wszelkie osoby, których dane dotyczą, mogą polegać na dotychczasowych prawach zaskarżenia w USA.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA I UMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 20 maja 2016 r. Umowa została podpisana przez UE i USA dnia 2 czerwca 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Osoba, której dane dotyczą: osoba, do której odnoszą się dane osobowe.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady (UE) 2016/920 z dnia 20 maja 2016 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (Dz.U. L 154 z 11.6.2016, s. 1–2)

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (Dz.U. L z 10.12.2016, s. 3–13)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017

Top