Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ochrona danych osobowych w przypadku ich wykorzystywania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości (od 2018)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Ochrona danych osobowych w przypadku ich wykorzystywania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości (od 2018)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2016/680 – ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ma na celu ochronę danych osobowych osób indywidualnych w przypadku przetwarzania danych przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości.
 • Dyrektywa ma również ulepszyć współpracę w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną w Unii Europejskiej, umożliwiając policji i organom wymiaru sprawiedliwości w UE wymianę informacji niezbędnych do sprawniejszego i skuteczniejszego prowadzenia postępowań przygotowawczych.
 • Dyrektywa o ochronie danych osobowych skierowana do policji i organów wymiaru sprawiedliwości jest częścią pakietu UE dotyczącego reformy ochrony danych razem z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa wymaga, by dane zbierane przez organy egzekwowania prawa były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, do których są przetwarzane,
 • prawidłowe i uaktualniane w razie potrzeby,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania,
 • odpowiednio zabezpieczane, w tym przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Terminy

Kraje UE przyjmują terminy usuwania danych osobowych lub regularnego przeglądu konieczności przechowywania tych danych.

Zainteresowane osoby („osoby, których dane dotyczą”)

Dyrektywa wymaga, by organy egzekwowania prawa wyraźnie rozróżniły dane osobowe poszczególnych kategorii osób, w tym:

 • osób, w stosunku do których istnieją poważne podstawy, by przypuszczać, że popełniły lub zamierzają popełnić czyn zabroniony,
 • osób skazanych za czyn zabroniony,
 • pokrzywdzonych czynem zabronionym lub w przypadku których można zasadnie uznać, że mogą stać się ofiarą czynu zabronionego,
 • osób innych w stosunku do czynu zabronionego, w tym potencjalnych świadków.

Informacje dostępne lub udostępniane osobom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają prawo do tego, by organy egzekwowania prawa (tj. organy do spraw ochrony danych) udostępniły im określone informacje, obejmujące:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe odpowiedniego organu, który podejmuje decyzje o zakresie przetwarzania danych i sposobie ich przetwarzania,
 • cel przetwarzania ich danych,
 • możliwości wniesienia skargi do organu nadzorującego i danych kontaktowych takiego organu,
 • prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Organy krajowe podejmują środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego zagrożeniu. Jeśli przetwarzanie danych jest zautomatyzowane, należy zastosować odpowiednie środki, w tym:

 • uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do sprzętu używanego do przetwarzania,
 • zapobieganie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych,
 • zapobieganie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych.

Uchylenie

Niniejsza dyrektywa zastępuje decyzję ramową 2008/977/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych z dniem 6 maja 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 5 maja 2016 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 6 maja 2018 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017

Top