EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015

Strategia UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015

UE przyjęła strategię w zakresie dobrostanu zwierząt, by znaleźć rozwiązanie w sprawie braku egzekwowania przepisów w tej dziedzinie, poprawić wartość ekonomiczną dobrostanu zwierząt dla przedsiębiorców oraz podnieść świadomość potrzeby podwyższenia poziomów dobrostanu zwierząt.

ODNIESIENIA

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 [COM(2012) 06 final/2 z 15.02.2012 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

STRESZCZENIE

W artykule 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania i nałożono obowiązek pełnego uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt przy formułowaniu i wykonywaniu polityki Unii Europejskiej w określonych dziedzinach.

Różnorodność systemów produkcji rolnej, warunków klimatycznych, realiów dotyczących gruntów w różnych państwach członkowskich doprowadziła do znacznych trudności w uzgadnianiu jednolitych przepisów i jeszcze większych trudności w zapewnianiu ich właściwego wdrażania.

To niejednolite egzekwowanie, a także fakt, że istnieją luki w przepisach, oznacza, że nie wszystkie zwierzęta w UE są traktowane zgodnie z tymi samymi normami, a rolnicy w tych krajach, w których przepisy są surowiej egzekwowane, znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Celem strategii UE w zakresie dobrostanu zwierząt (2012-2015) jest poprawa warunków dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych, żyjących w ogrodach zoologicznych oraz tych wykorzystywanych do celów doświadczalnych. Strategia przewiduje podejście dwutorowe, które obejmuje:

Wprowadzenie kompleksowego prawa w zakresie dobrostanu zwierząt: uwzględniając ocenę skutków, Komisja rozważy konieczność wprowadzenia uproszczonych ram legislacyjnych, opierając się na podejściu holistycznym i skupiając się na rzeczywistych wynikach dobrostanu zwierząt. Takie działanie pozwoli również zwiększać nacisk na standardy kształcenia i profesjonalizmu wszystkich zainteresowanych stron (właściwych organów w państwach członkowskich, personelu zajmującego się zwierzętami, hodowców zwierząt gospodarskich, sprzedawców detalicznych itd.).

Nasilenie działań obecnie prowadzonych przez Komisję, a wśród nich:

  • Opracowanie narzędzi mających na celu poprawę przestrzegania prawa przez państwa członkowskie: zwiększenie liczby inspekcji; wprowadzenie strategii edukacyjnej na rzecz stworzenia kultury przestrzegania przepisów i powołanie europejskiej sieci ośrodków referencyjnych; szkolenie inspektorów; wymiana najlepszych praktyk; opracowanie szczegółowych wytycznych lub przepisów wykonawczych do poszczególnych aktów prawnych UE dotyczących dobrostanu zwierząt.
  • Wspieranie współpracy międzynarodowej: włączanie kwestii dobrostanu zwierząt do porozumień międzynarodowych; odgrywanie aktywnej roli w stosunkach wielostronnych, szczególnie w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz w Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
  • Dostarczanie konsumentom i opinii publicznej odpowiednich informacji: przekazywanie dzieciom, młodzieży i ogólnie społeczeństwu informacji w celu zwiększania świadomości w odniesieniu do zwierząt i promowania odpowiedzialnej własności; dostarczanie konsumentom informacji na temat prawodawstwa unijnego mającego zastosowanie do zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność, a także zapewnienie, aby nie byli wprowadzani w błąd nieprawdziwymi oświadczeniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.
  • Optymalizacja efektów synergii wspólnej polityki rolnej: ocena, jak można zoptymalizować efekt synergii istniejących mechanizmów WPR, w szczególności dzięki zasadzie wzajemnej zgodności, działaniom promocyjnym, polityce jakości i rolnictwu ekologicznemu.
  • Zbadanie dobrostanu ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim: zbieranie opinii naukowych i ocena dobrostanu ryb w akwakulturze, aby na podstawie wyników tej oceny podjąć odpowiednie działania.

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014

Top