EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Rosją

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Rosją

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ UMOWY?

 • Niniejsza umowa stanowi ramy dla stosunków pomiędzy UE a Rosją.
 • Reguluje ona między innymi stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne pomiędzy stronami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zasady

Poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka stanowią kluczowy element partnerstwa.

Cele

Główne cele umowy obejmują:

 • wzmacnianie dialogu politycznego, co ma umożliwić rozwijanie bliskich stosunków;
 • wspieranie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków gospodarczych opartych na zasadach gospodarki rynkowej i tym samym wspieranie zrównoważonego rozwoju;
 • umacnianie swobód politycznych i gospodarczych;
 • wspieranie wysiłków Rosji w celu konsolidacji jej demokracji, rozwoju jej gospodarki i w celu zakończenia przechodzenia do gospodarki rynkowej;
 • zapewnienie podstaw współpracy gospodarczej, społecznej, finansowej i kulturalnej opartej na zasadach wzajemnych korzyści, wzajemnej odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia;
 • wspieranie działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • zapewnienie właściwych ram dla stopniowej integracji między Rosją a szerszym obszarem współpracy w Europie;
 • stworzenie niezbędnych warunków dla przyszłego utworzenia strefy wolnego handlu między UE a Rosją, obejmującej zasadniczo cały obrót towarowy między nimi, jak również warunków dla wprowadzenia swobody zakładania spółek, transgranicznego handlu usługami oraz przepływu kapitału.

Zakres

Umowa obejmuje następujące obszary:

 • dialog polityczny;
 • wymiana towarowa (np. zasady dotyczące traktowania towarów przywożonych, tranzytu towarów, ceł itd.);
 • działalność przedsiębiorstw i inwestycje (np. warunki pracy, warunki dla zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw i transgraniczne świadczenie usług pomiędzy dwiema stronami);
 • płatności i kapitał;
 • konkurencja, ochrona własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz współpraca legislacyjna;
 • współpraca gospodarcza (w tym badania naukowe i technologie, edukacja i szkolenia, eksploracja nowych źródeł zaopatrzenia i nowych rynków, energetyka, rozwój przemysłu i transport);
 • współpraca w sprawie zapobiegania nielegalnej działalności (takiej jak nielegalna imigracja, korupcja, fałszerstwa i handel narkotykami);
 • współpraca kulturalna (np. wymiana między artystami, tłumaczenie literatury i wymiany w zakresie dziedzictwa architektonicznego);
 • współpraca finansowa (np. wsparcie za pośrednictwem szkoleń, transfer know-how i pomocy technicznej);
 • aspekty instytucjonalne (takie jak tworzenie grupy organów umożliwiających regularny dialog polityczny oraz realizację niniejszej umowy).

Umowa zawarta jest na okres wstępny 10 lat i podlega odnowieniu rok po roku.

Negocjacje w sprawie nowej umowy pomiędzy UE a Rosją w celu stworzenia bardziej kompleksowych ram dla stosunków pomiędzy UE a Rosją rozpoczęto w 2008 r. Pomimo znacznych postępów, negocjacje wstrzymano w 2012 r.

OD KIEDY NINIEJSZA UMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza umowa weszła w życie 1 grudnia 1997 r.

KONTEKST

Rola Rosji w konflikcie na Ukrainie i dokonana przez Rosję nielegalna aneksja Krymu znacząco wpłynęły na jej relacje z UE. Zaprzestano wielu działań prowadzonych w ramach umowy i nałożono sankcje.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską – Protokół 1 w sprawie utworzenia grupy kontaktowej do spraw węgla i stali – Protokół 2 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego – Akt końcowy – Wymiana listów – Protokół z podpisania (Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 3–69)

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016

Top