EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program Horyzont 2020: zasady uczestnictwa i upowszechniania (2014-2020)

Program Horyzont 2020: zasady uczestnictwa i upowszechniania (2014-2020)

Rozporządzenie określa zasady uczestnictwa w unijnym programie Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zasady regulujące wykorzystywanie i upowszechnianie wyników.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont 2020 - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie obejmuje:

  • zasady uczestnictwa w pośrednich działaniach w zakresie badań naukowych i innowacji podejmowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013, tj. w działaniach finansowanych przez UE i podejmowanych przez uczestników, rozporządzenie nie ma zastosowania do bezpośrednich badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji,
  • sposoby wykorzystywania i upowszechniania wyników badań.

Formy finansowania

Należą do nich:

  • dotacje (bezpośrednie wkłady finansowe z budżetu UE na rzecz uczestników wybranych w drodze zaproszeń do składania wniosków),
  • nagrody (finansowanie przydzielane w formie nagrody po rozstrzygnięciu konkursu),
  • zamówienia publiczne (np. zamówienia publiczne składane przez organy publiczne sfery badawczo-rozwojowej, umożliwiające im nakierowanie badań na określone potrzeby sektora publicznego),
  • instrumenty finansowe (np. udziały kapitałowe i quasi-kapitałowe, pożyczki lub gwarancje lub inne instrumenty oparte na podziale ryzyka, które można łączyć z dotacjami).

Podmioty kwalifikujące się do otrzymania dotacji

Według podstawowej zasady każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna - bez względu na miejsce prowadzenia działalności) lub organizacja międzynarodowa mogą uczestniczyć w działaniach zgodnie z zasadami określonymi przez to rozporządzenie, odpowiedni program prac i zaproszenie. Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w działaniach muszą uczestniczyć przynajmniej trzy różne podmioty mające siedziby w różnych krajach UE lub krajach stowarzyszonych, jednak mogą zostać zastosowane odstępstwa bądź nałożone dodatkowe warunki.

Składanie wniosków o dotacje

Wnioski przyjmowane są zazwyczaj po publikacji zaproszeń określających ramy czasowe i terminy ostateczne, w których wnioskodawcy powinni zostać poinformowani o wyniku procesu oceny oraz przybliżonym terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji (dotacja musi zostać udzielona w czasie krótszym niż osiem miesięcy od ostatecznej daty złożenia wniosku, z wyłączeniem należycie uzasadnionych przypadków). Dopuszcza się składanie wspólnych wniosków w przypadku projektów współfinansowanych przez kraje spoza UE lub organizacje międzynarodowe w priorytetowych obszarach wspólnego zainteresowania przy spodziewanych wzajemnych korzyściach, gdy istnieje wyraźna wartość dodana dla UE. Dodatkowo MŚP udzielane jest specjalne wsparcie umożliwiające im składanie wniosków w odpowiedzi na zaproszenia opublikowane w ramach specjalnego instrumentu MŚP.

Ocena dotacji

Niezależni eksperci, wyłaniani głównie ze środowisk badawczych i naukowych, oceniają złożone wnioski w oparciu o kryteria doskonałości, oddziaływania, jakości i skuteczności realizacji. Klasyfikują oni wnioski, co jest podstawą dokonania wyboru. Panele oceniające musi charakteryzować zróżnicowanie pod względem umiejętności, doświadczenia, wiedzy oraz pochodzenia geograficznego i płci. Komisja systematycznie prowadzi ocenę wniosków obejmujących kwestie etyczne.

Umowa o udzielenie dotacji i realizacja

Uczestnicy wybrani do finansowania zawierają umowę o udzielenie dotacji, która określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Wszelka wymiana informacji z uczestnikami, w tym zawieranie umów o udzielenie dotacji, odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji ustanowionego przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący.

Uczestnicy realizują działanie zgodnie z umową o udzielenie dotacji, wykorzystując do tego celu odpowiednie zasoby i środki, a jeśli jest to niezbędne, mogą zlecić wykonanie działania osobom trzecim i podwykonawcom. W przypadku konsorcjum jeden jego członek wyznaczany jest na koordynatora i główny punkt kontaktu pomiędzy konsorcjum i Komisją.

Finansowanie działań

W przypadku dotacji rozporządzenie stanowi, że kwota finansowania nie może przekroczyć wysokości całkowitych kwalifikowalnych kosztów pomniejszonych o wpływy z działania, zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE (art. 126). Poziom wkładu UE jest zróżnicowany i może wynosić od 70 do 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów.

Wykorzystanie wyników

  • Wyniki pozostają własnością uzyskujących je uczestników. Jeśli wyniki nadają się do wykorzystania w celach handlowych lub przemysłowych. należy je chronić. W przypadku gdy uczestnik nie zamierza zapewnić ochrony uzyskanych wyników lub ma zamiar jej zaprzestać, zastosowanie mają szczególne przepisy.
  • Odbiorcy finansowania UE powinni wykorzystywać będące w ich posiadaniu wyniki głównie poprzez przeniesienie własności wyników i udostępnianie ich na licencji. Powinni też upowszechnić wyniki będące ich własnością w najwcześniejszym możliwym terminie. Wszelkie dodatkowe obowiązki powinna określać umowa o udzielenie dotacji.
  • Uczestnikowi przysługują nieodpłatne prawa dostępu do wyników innego uczestnika tego samego działania, jeśli potrzebuje on takich wyników do celów wykonania swoich zadań w ramach działania lub wykorzystania własnych wyników. Do uzasadnionych celów tworzenia, wdrażania i monitorowania polityki lub programów UE instytucjom, organom, biurom lub agencjom UE przysługują prawa dostępu wyłącznie do wyników uczestnika, który otrzymał finansowanie UE. Takie prawa dostępu są ograniczone do zastosowania niehandlowego i niekonkurencyjnego i są nieodpłatne.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1290/2013

23.12.2013

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81-103

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013, s. 104-173).

Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (2013/743/UE) (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013, s. 965-1041).

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014

Top