Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wspólne zasady dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFMR (2014–2020)

Wspólne zasady dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFMR (2014–2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 – wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono wspólne zasady, reguły i normy dotyczące funkcjonowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w latach 2014–2020.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • EFSI obejmują 5 funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).
 • Wspólnym celem inwestycji w ramach EFSI jest wsparcie dla realizacji unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów:
  • określa wspólne zasady, reguły i normy dotyczące stosowania i wdrażania EFSI,
  • ustanawia wspólne zasady dla EFSI, aby poprawić koordynację między nimi a innymi politykami i programami UE, np. „Horyzont 2020”,
  • określa zadania, cele priorytetowe oraz organizację funduszy,
  • zwraca szczególną uwagę na związek między rozporządzeniem i innymi rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy,
  • określa zasady koncentracji tematycznej, aby zapewnić, że inwestycje są skoncentrowane na ograniczonej liczbie podstawowych priorytetów i zgodne ze strategią „Europa 2020”,
  • w większym stopniu skupia uwagę na wynikach:
   • ustanawia ramy wykonania, którym towarzyszą cele i wartości docelowe,
   • przewiduje roczne spotkanie w sprawie przeglądu, w którym uczestniczy Komisja Europejska i każdy kraj UE,
   • przewiduje przegląd wyników programów, który ma zostać przeprowadzony w każdym kraju w 2019 r.,
  • wprowadza „warunki wstępne” (wymogi mające na celu zapewnienie niezbędnych środków umożliwiających skuteczne wykorzystanie wsparcia UE),
  • określa alokację środków na inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w trzech kategoriach regionów, zgodnie z ich PKB na mieszkańca: regiony słabiej rozwinięte, regiony przejściowe i regiony lepiej rozwinięte.
 • Komisja przyjęła decyzję ustanawiającą wykaz regionów spełniających kryteria dla jednej z trzech kategorii regionów.
 • Zostały określone kryteria, które kraje i regiony UE muszą spełniać, aby kwalifikować się do wsparcia z funduszy. Środki z EFRR i EFS należy przeznaczyć dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów przejściowych i lepiej rozwiniętych, w zależności od ich PKB na mieszkańca. Ponieważ typy obszarów administracyjnych i planowania w poszczególnych krajach znacznie różnią się od siebie, UE opracowała wspólny system klasyfikacji w celu wybrania regionów i obszarów, którym udzielane będzie wsparcie. Zostały określone dostępne środki finansowe oraz kryteria ich alokacji.
 • EFSI zapewniają wsparcie w ramach wieloletnich programów na podstawie umów partnerstwa opracowanych dla każdego kraju UE. Umowa partnerstwa jest dokumentem określającym uzgodnioną z Komisją ogólną strategię inwestycyjną danego kraju. Umowa jest przygotowana przez dany kraj, zgodnie z jego systemami i procedurami oraz z udziałem partnerów reprezentujących regionalne i lokalne władze publiczne, jak również przedstawicieli szeroko pojętych interesów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i innych.

Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego

W 2017 r. Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie na temat umów partnerstwa podpisanych między Komisją a krajami UE. Ze sprawozdania wynika, że fundusze ukierunkowano na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a ponadto że odpowiednio określono potrzeby inwestycyjne i z powodzeniem dokonano ich przełożenia na zakładane cele i rezultaty. Wskazano w nim jednak także, że opracowano zbyt dużą liczbę wskaźników wykonania zadań, a metody pomiaru wyników w ramach poszczególnych funduszy nie są ze sobą zharmonizowane.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011(Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1–66)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259–280)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 281–288)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289–302)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 303–319) oraz sprostowanie do tego rozporządzenia (Dz.U. L 330 z 3.12.2016, s. 5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487–548)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Prawo wtórne

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2017: Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014–2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii „Europa 2020”, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/190/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu „Europejska współpraca terytorialna”, a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu „Łącząc Europę” oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014–2020 (Dz.U. L 104 z 8.4.2014, s. 13–42)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 1–3)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65–84)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 45–50)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5–44)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1–48)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 7–20)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014, s. 22–34)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017

Top