EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2014-2020)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2014-2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na okres 2014–2020. Celem EFRR jest wspieranie harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju UE przez korygowanie niektórych różnic w poziomie rozwoju pomiędzy regionami.
 • Rozporządzenie było dwukrotnie zmieniane:
  • zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – unijne rozporządzenie finansowe (zob. streszczenie), które określa zasady sporządzania i wykonywania budżetu UE; oraz
  • zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/460 przyjęte po wybuchu pandemii COVID-19, określające szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich UE oraz w innych sektorach ich gospodarek (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa), oraz
  • zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/558, przyjęte po wybuchu pandemii COVID-19, dotyczące wyjątkowej elastyczności na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kwalifikowalność

Do uzyskania wsparcia uprawnione są wszystkie regiony państw UE, lecz przyznawana pomoc jest zależna od priorytetów UE i rodzaju regionu.

Główne tematy

EFRR koncentruje swoje inwestycje na 4 głównych tematach:

Rodzaje inwestycji

 • w MŚP w celu tworzenia i ochrony stałych miejsc pracy,
 • we wszystkie rodzaje przedsiębiorstw działające w dziedzinie innowacji i badań naukowych, gospodarkę niskoemisyjną, a także TIK, w które są zaangażowane MŚP,
 • w infrastrukturę zapewniającą podstawowe usługi w dziedzinie energetyki, środowiska, transportu oraz TIK, ale również w infrastrukturę społeczną, zdrowotną i edukacyjną,
 • w kapitał roboczy MŚP (w stosownych przypadkach) jako tymczasowy środek zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w zakresie zdrowia publicznego (po wybuchu pandemii COVID-19) oraz
 • w rozwój potencjału endogenicznego.

Ogólny budżet

Budżet na lata 2014–2020 wynosi ponad 185 mld EUR.

Priorytety polityczne i budżetowe

 • 4 główne tematy wymienione powyżej są bardzo istotne dla alokacji środków EFRR, która jest zależna od kategorii regionu.
 • Regiony są określane w kategoriach ich PKB wyrażonego jako procent średniej UE:
  • regiony lepiej rozwinięte: PKB powyżej 90 %
  • regiony przejściowe: PKB na poziomie 75–90 %
  • regiony słabiej rozwinięte: PKB na poziomie poniżej 75 %
 • W regionach lepiej rozwiniętych, (regionach przejściowych), (regionach słabiej rozwiniętych) co najmniej 80 % (60 %) (50 %) całkowitych środków EFRR w każdym kraju musi być przeznaczonych na 2 lub więcej z 4 głównych tematów, mianowicie badania i innowacje, MŚP, TIK oraz gospodarkę niskoemisyjną; ze względu na ich znaczenie co najmniej 20 % (15 %) (12 %) całkowitych środków z EFRR w każdym kraju musi być skierowanych specjalnie na projekty w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej.
 • Co najmniej 5 % środków EFRR przeznacza się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. W celu wspierania współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, na poziomie UE zostanie ustanowiona sieć rozwoju obszarów miejskich.

Realizacja

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, wprowadzona rozporządzeniem (UE) 2020/460, oferuje krajom UE dostęp do 37 miliardów euro z Funduszy EFSI w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, programów pracy krótkoterminowej oraz usług opartych na społeczności.

Specjalne działania mające na celu walkę z koronawirusem: większa elastyczność w wykorzystaniu środków z Funduszu EFSI

Zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/558 umożliwia państwom UE przesuwanie środków pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Socjalnym oraz Funduszem Spójności, pomiędzy różnymi kategoriami regionów oraz pomiędzy 3 konkretnymi obszarami priorytetowymi funduszy.

Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. programy w ramach polityki spójności powiązane z COVID-19 mogą, w drodze wyjątku, być finansowane w 100 % ze środków UE w trakcie roku rachunkowego. Działania te upraszczają również zgody w ramach programu, aby przyspieszyć wdrożenie, sprawić, że korzystanie z instrumentów finansowych będzie łatwiejsze oraz uprościć audyty.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 21 grudnia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289–302)

Kolejna zmiana rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 została włączona do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2017/2056 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (Dz.U. L 294 z 11.11.2017, s. 26)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 1–3)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014, s. 22–34)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020

Top