Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Wzmacnianie europejskiej współpracy terytorialnej

Go to the summaries’ table of contents

Wzmacnianie europejskiej współpracy terytorialnej

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EU) No 1299/2013 - wsparcie europejskiej współpracy terytorialnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa cele, kryteria i środki dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020, ze szczególnym odniesieniem do Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) - jednego z celów polityki regionalnej UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele ogólne

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest głównym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej (UE) i jest finansowana ze środków EFRR. Rozporządzenie opisuje kontekst i ogólne zasady EWT i określa zakres wsparcia EFRR w realizacji celów współpracy terytorialnej na lata 2014-2020.

Celem EWT jest zachęcenie regionów i miast z różnych krajów UE do współpracy i uczenia się od siebie nawzajem w ramach wspólnych programów, projektów i sieci.

Istnieją 3 typy programów EWT:

współpraca transgraniczna: finansowanie wspólnych projektów realizowanych bezpośrednio na granicach UE, na przykład między regionami sąsiadującymi na lądzie lub na morzu, lub regionem w co najmniej jednym kraju UE i kraju spoza UE na zewnętrznych granicach UE. Te regiony krajów spoza UE nie mogą być objęte programami w ramach zewnętrznych unijnych instrumentów finansowych,

programy współpracy transnarodowej: z udziałem partnerów krajowych, regionalnych i lokalnych na większych obszarach współpracy, takich jak obszar Morza Bałtyckiego,

współpraca międzyregionalna: wszystkie kraje UE są upoważnione do uczestniczenia w projektach tego rodzaju. Obejmuje to projekty i sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między organami regionalnymi i lokalnymi w różnych krajach. Celem tych projektów jest zapewnienie, że zasoby polityki spójności są wydajnie wykorzystywane.

Zarządzanie programami

Ponieważ w programach EWT uczestniczą grupy krajów UE i kraje spoza UE, programy są zarządzane przez podmiot wyznaczony wspólnie przez kraje uczestniczące.

Sprawozdawczość

Rozporządzenie (UE) 2015/207 ustanawia szczegółowe zasady, których organy zarządzające muszą przestrzegać podczas przygotowywania rocznych i końcowych sprawozdań z wdrożenia.

Budżet

Budżet EWT w ramach EFRR wynosi 8,9 mld EUR na lata 2014-2020. Udział w 3 głównych typach programów przedstawia się w następujący sposób:

współpraca transgraniczna: 6,6 mld EUR,

współpraca transnarodowa: 1,8 mld EUR,

współpraca międzyregionalna: 500 mln EUR.

Wykaz programów współpracy

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/366/UE podaje wykaz programów współpracy oraz kwotę wsparcia w ramach EFRR dla każdego programu.

KONTEKST

ERFF jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które współpracują ze sobą w celu wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz realizacji celów unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1299/2013

21.12.2013

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259-289

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320-469)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289-302)

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. L 210, 31.7.2006, s. 19-24). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138, 13.5.2014, s. 5-44). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz.U. L 138, 13.5.2014, s. 45-50)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87, 22.3.2014, s. 1-48)

2014/366/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiająca wykaz programów EWT i wskazująca całkowitą kwotę wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla każdego programu w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na okres od 2014 do 2020 r. (Dz.U. L 178, 18.6.2014, s 18-25). Patrz tekst skonsolidowany.

2014/388/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach transgranicznych i transnarodowych elementów celu „Europejska współpraca terytorialna” w latach 2014-2020 (Dz.U. L 183, 24.6.2014, s. 75-134)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” , klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 57, 27.2.2014, s. 7-20)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U. L 223, 29.7.2014, s. 7-18)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 38, 13.2.2015, s. 1-122)

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015

Top