EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zamówienia publiczne podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Zamówienia publiczne podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Określa zasady korzystania z zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa i osoby indywidualne w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych w celu realizacji robót, dostaw lub usług.
 • Podstawowe zasady zawarte w dyrektywie 2014/24/UE dotyczą sektorów gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, ale dyrektywa 2014/25/UE bierze pod uwagę szczególne cechy tych sektorów, które odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Progi

Zamówienie może zostać złożone przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, przedsiębiorstwa publiczne, podmioty korzystające z praw specjalnych lub wyłącznych (np. podmioty objęte dyrektywą), zgodnie z zasadami ustanowionymi niniejszą dyrektywą, gdy przetargi opiewają na sumy przekraczające następujące progi (mające zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.):

 • 418 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz konkursów projektowych,
 • 5 225 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane,
 • 1 000 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Co 2 lata Komisja Europejska weryfikuje powyższe progi, aby określić, czy należy je zmienić zgodnie z wewnętrznymi zobowiązaniami UE.

Działalność objęta przez niniejszą dyrektywę

Niniejsza dyrektywa dotyczy zamówień publicznych w przypadku:

 • sektorów gazu i energii cieplnej, energii elektrycznej oraz gospodarki wodnej (kiedy usługa ma być świadczona dla odbiorców publicznych w związku z produkcją), transportem lub dystrybucją mediów z ww. sektorów,
 • transportu publicznego: kolei, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych,
 • portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali,
 • usług pocztowych oraz innych usług świadczonych dla odbiorców publicznych przez inne przedsiębiorstwa, obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych,
 • wydobycia ropy naftowej lub gazu oraz poszukiwania lub wydobycia węgla lub innych paliw stałych.

Wyłączenia

Dyrektywa nie obejmuje zamówień:

 • na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy innemu przedsiębiorstwu lub organizacji,
 • dotyczących robót lub usług we wszystkich wyżej ymienionych sektorach w kraju spoza UE,
 • które podlegają innemu zamówieniu publicznemu lub międzynarodowym zobowiązaniom prawnym (np. Porozumienia w sprawie zamówień publicznych Światowej Organizacji Handlu),
 • podlegających przepisom dyrektywy 2009/81/EWG lub podlegających wyłączeniu (umowy dotyczące kwestii bezpieczeństwa i obronności).

Nowe standardowe formularze ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 wprowadza nowe standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych. Niniejsze formularze stosowano w przypadku wszystkich nowych ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych do 18 kwietnia 2016 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 17 kwietnia 2014 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r.

KONTEKST

Ogólne przepisy UE ustalające przepisy w zakresie zamówień publicznych zawarte są w dyrektywie 2014/24/UE. Określa się w nich procedury postępowania oraz ustala się, że jeśli władze krajowe stosują zamówienia publiczne jako sposób zebrania ofert na wykonanie określonych robót, muszą traktować wszystkich oferentów jednakowo i unikać jakiejkolwiek formy dyskryminacji wobec któregokolwiek z nich. Obowiązujące jest również dla nich przejrzyste prowadzenie procedur i podejmowanie decyzji.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dziennik Urzędowy L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2014/25/EU zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 65–242)

Zobacz wersję skonsolidowaną

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 1–64)

Zobacz wersję skonsolidowaną

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dziennik Urzędowy L 296 z 12.11.2015, s. 1–146)

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016

Top