EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zamówienia publiczne – przepisy dotyczące sektorów gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Ustanawia przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
 • Jej przepisy opierają się na ogólnej dyrektywie 2014/24/EU w sprawie zamówień publicznych (zob. streszczenie), uwzględniają jednak specyficzny charakter tych sektorów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, które są instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami publicznymi lub korzystają ze specjalnych lub wyłącznych praw, mają obowiązek przestrzegania przepisów określonych w dyrektywie.

Progi

Zamówienia muszą być udzielane zgodnie z przepisami tej dyrektywy, gdy ich wartość przekracza poniższe progi:

 • 431 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz konkursów (od 1 stycznia 2022 r.);
 • 5 382 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane (od 1 stycznia 2022 r.);
 • 1 000 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Co dwa lata Komisja Europejska weryfikuje powyższe progi zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami UE.

Działalność objęta dyrektywą

Dyrektywa ma zastosowanie do zamówień publicznych w przypadku:

 • usług produkcji, transportu lub dystrybucji związanych z sektorami gazu i energii cieplnej, energii elektrycznej oraz gospodarki wodnej, gdy usługi te są świadczone dla odbiorców publicznych;
 • transportu publicznego koleją, tramwajami, trolejbusami, autobusami lub kolejami linowymi;
 • portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali lotniczych, morskich lub śródlądowych;
 • usług pocztowych oraz innych usług świadczonych dla odbiorców publicznych przez inne przedsiębiorstwa, obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych;
 • wydobycia ropy naftowej lub gazu oraz poszukiwania lub wydobycia węgla lub innych paliw stałych.

Wyłączenia

Dyrektywa nie ma zastosowania do:

 • zakupów na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy;
 • zamówień wykonywanych w państwach trzecich;
 • zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa, które są objęte zakresem lub wyłączone z zakresu dyrektywy 2009/81/EWG (zob. streszczenie).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa miała być transponowana do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374)

Kolejne zmiany dyrektywy 2014/25/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1–64)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze) (Dz.U. L 272 z 25.10.2019, s. 7–73)

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022

Top