EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przepisy UE służące zapewnieniu dokładności wag nieautomatycznych

Przepisy UE służące zapewnieniu dokładności wag nieautomatycznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/31/UE dotycząca wag nieautomatycznych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie zawarto jednolite i obowiązujące w całej UE przepisy dotyczące sprzedaży i oddawania do użytku wag nieautomatycznych*. Wagi nieautomatyczne odgrywają ważną rolę w handlu, obrocie konsumenckim i przemyśle, ponieważ zapewniają dokładność pomiarów oraz przyczyniają się do większej przejrzystości i rzetelności transakcji handlowych.

Cele dyrektywy są następujące:

 • ustanowienie zasadniczych wymagań, które muszą spełniać wagi nieautomatyczne;
 • wprowadzenie prostszych, bardziej zrozumiałych i spójniejszych przepisów, co ma się z kolei przełożyć na zapewnienie identyfikowalności;
 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych producentów, importerów i dystrybutorów;
 • zapewnienie swobodnego przepływu w UE urządzeń spełniających zasadnicze wymagania.

Wśród korzyści związanych z przyjęciem dyrektywy można wymienić:

 • eksploatowanie na rynku UE zgodnych z wymaganiami i bardziej dokładnych wag nieautomatycznych oraz zwiększenie zaufania społeczeństwa do tych urządzeń;
 • zmniejszenie liczby niezgodnych z wymaganiami urządzeń i ograniczenie przypadków zakłóceń konkurencji na rynku, które wynikają z odmiennych praktyk w zakresie egzekwowania przepisów;
 • ochronę społeczeństwa przed niewłaściwymi wynikami ważenia;
 • stworzenie większych możliwości wdrażania innowacji technicznych dzięki zastosowaniu nowoczesnego podejścia regulacyjnego.

Dyrektywa przekształca i uchyla dyrektywę 2009/23/WE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa dostosowuje przepisy dotyczące wag nieautomatycznych do „nowych ram prawnych” UE. Ramy te tworzą dwa wzajemnie się uzupełniające akty:

Zakres

 • Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wag nieautomatycznych, które są nowe na rynku UE w chwili wprowadzenia do obrotu na tym rynku lub oddania do użytku, czyli do:
  • nowych wag nieautomatycznych wyprodukowanych przez producenta mającego siedzibę w UE; lub
  • wag nieautomatycznych przywiezionych z państwa trzeciego, bez względu na to, czy są one nowe czy używane.
 • Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów dostaw wag nieautomatycznych, w tym do sprzedaży wysyłkowej.
 • W dyrektywie rozróżniono następujące rodzaje zastosowań wag nieautomatycznych w zakresie określania masy:
  • do celów transakcji handlowych;
  • dla obliczenia opłaty, cła, podatku, premii, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat;
  • w celu zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych lub ekspertyzy sądowej;
  • w praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celach monitorowania, diagnozowania i leczenia;
  • dla przygotowywania lekarstw na receptę w aptece i w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych;
  • do celów sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym oraz przy paczkowaniu.

Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów

Producenci:

 • dopilnowują, aby wszystkie wagi nieautomatyczne sprzedawane w UE były opatrzone oznakowaniem zgodności składającym się z europejskiego oznakowania zgodności (CE) i dodatkowego oznakowania metrologicznego (M), którego dwie ostatnie cyfry oznaczają rok jego umieszczenia, a także numerem (numerami) akredytowanej jednostki notyfikowanej*, co stanowi potwierdzenie, że wagi te spełniają wszystkie zasadnicze wymagania określone w załączniku I do dyrektywy;
 • składają w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie badania typu UE zgodnie z zasadami określonymi w załączniku II do dyrektywy, który dotyczy procedur oceny zgodności;
 • przeprowadzają ocenę ryzyka i ocenę zgodności oraz sporządzają dokumentację techniczną wag nieautomatycznych przed umieszczeniem oznakowania CE i oznakowania metrologicznego (zob. załącznik III do dyrektywy);
 • przechowują (w przypadku wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela* obowiązek ten spoczywa także na upoważnionym przedstawicielu) dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE (o której mowa w załączniku IV do dyrektywy) przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wagi nieautomatycznej do obrotu;
 • podają na wadze nieautomatycznej – w celu zapewnienia identyfikowalności – swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres pocztowy do kontaktu;
 • którzy uważają, że wprowadzone przez nich do obrotu wagi nieautomatyczne nie są zgodne z dyrektywą, podejmują środki naprawcze w celu zapewnienia ich zgodności, wycofania ich z obrotu lub odzyskania;
 • zapewniają, aby instrukcje i informacje dołączone do wagi nieautomatycznej były sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych oraz aby były one – podobnie jak wszystkie etykiety – jasne i zrozumiałe.

Importerzy:

 • zapewniają, aby wagi nieautomatyczne wprowadzane przez nich do obrotu spełniały zasadnicze wymagania;
 • zapewniają prawidłowe przeprowadzenie przez producentów ocen zgodności, a jeżeli uważają, że wagi nieautomatyczne nie spełniają wymagań, informują o tym organ nadzoru rynku;
 • podają na wadze nieautomatycznej swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres pocztowy do kontaktu;
 • zapewniają, aby wagi nieautomatyczne były opatrzone oznakowaniem oraz aby dokumentacja sporządzona przez producentów była udostępniana do wglądu właściwych organów.

Dystrybutorzy:

 • zapewniają, aby w czasie, w którym ponoszą odpowiedzialność za wagi nieautomatyczne, warunki ich przechowywania lub transportu nie wpływały negatywnie na zgodność tych urządzeń z zasadniczymi wymaganiami;
 • zapewniają, aby wagi nieautomatyczne były opatrzone niezbędnymi oznakowaniami;
 • którzy uważają, że udostępnione przez nich na rynku wagi nieautomatyczne nie są zgodne z dyrektywą, podejmują środki naprawcze w celu zapewnienia ich zgodności, wycofania ich z obrotu lub odzyskania.

Ponadto w dyrektywie:

 • wprowadzono wymagania dotyczące organów notyfikujących, jak również opisano procedury notyfikacji;
 • wskazano, jak organy krajowe monitorujące bezpieczeństwo mają identyfikować przywożone z państw trzecich wagi nieautomatyczne, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób, a także jak mają one uniemożliwiać taki przywóz;
 • przewidziano zasady dotyczące sankcji stosowanych w razie naruszeń przepisów przez producentów, importerów i dystrybutorów, które w poważnych przypadkach mogą obejmować sankcje karne.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 2014/31/UE znowelizowała i zastąpiła dyrektywę 2002/95/WE, a jej przepisy miały zostać włączone do porządku prawnego państw UE do dnia 20 kwietnia 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Waga nieautomatyczna: urządzenie ważące wymagające interwencji człowieka podczas ważenia.
Jednostka notyfikowana: niezależna organizacja, której państwo UE powierza zadania w zakresie oceny zgodności określonych produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Wykonuje ona czynności związane z procedurami oceny zgodności opisanymi w odpowiednich aktach prawnych, jeżeli procedury te wymagają zaangażowania podmiotu zewnętrznego.
Upoważniony przedstawiciel: osoba fizyczna lub prawna z siedzibą w UE, która posiada pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 107–148)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30–47)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82–128)

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019

Top