EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zapewnienie użytkownikom bezpiecznych środków ochrony indywidualnej

Zapewnienie użytkownikom bezpiecznych środków ochrony indywidualnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/425 – bezpieczne środki ochrony indywidualnej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej* (ŚOI).
 • Mają one na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i umożliwić sprzedawanie środków na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenie zastępuje wcześniejsze prawodawstwo (dyrektywę Rady 89/686/EWG).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Środki ochrony indywidualnej mogą być sprzedawane i użytkowane, jeśli:
  • są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zwłaszcza zgodnie z załącznikiem II, który określa zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
  • nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub rzeczy.
 • Producenci muszą:
  • zapewnić, że ŚOI są projektowane i produkowane zgodnie z przepisami,
  • zapewnić, że każdy ŚOI podlega odpowiednim procedurom oceny zgodności,
  • przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez 10 lat,
  • przeprowadzać badania wyrywkowe ŚOI udostępnionych na rynku oraz badać skargi na niezgodne ŚOI, w razie potrzeby prowadząc ewidencję takich skarg i przypadków odzyskania takich ŚOI,
  • umieścić na opakowaniu ŚOI lub w dokumencie towarzyszącym ŚOI swoją zarejestrowaną nazwę handlową oraz adres pocztowy,
  • zapewnić łatwo zrozumiałe instrukcje użytkowania oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
  • niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe, jeśli ŚOI stwarzają zagrożenie.
 • Na importerów i dystrybutorów nakłada się obowiązki mające zapewnić, że ŚOI spełniają standardy UE.
 • Krajowe jednostki oceniające zgodność przeprowadzają różne procedury oceny zgodności, w zależności od tego, przed którą z 3 kategorii zagrożeń ma bronić użytkowników ŚOI:
  • kategoria I – zagrożenia minimalne,
  • kategoria II – zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III,
  • kategoria III – bardzo poważne zagrożenia, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu.
 • Kraje UE informują Komisję Europejską o jednostkach upoważnionych do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności.
 • Komisja organizuje wymianę doświadczeń między organami krajowymi.
 • Niniejsze przepisy nie mają zastosowania do środków ochrony indywidualnej:
  • na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego,
  • do celów samoobrony, z wyjątkiem ŚOI przeznaczonych do uprawiania sportu,
  • do użytku prywatnego w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi niemającymi charakteru ekstremalnego, wilgocią i wodą w trakcie mycia naczyń,
  • do stosowania na statkach morskich lub powietrznych podlegających stosownym traktatom międzynarodowym,
  • dla kierowców i pasażerów motocykli i motorowerów (kaski ochronne i osłony kasków).
 • Do 21 marca 2018 r. kraje UE muszą wprowadzić sankcje karne za naruszenia prawa.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 21 kwietnia 2018 r. z wyjątkiem niektórych artykułów obejmujących głównie jednostki i procedury notyfikacji. Te artykuły mają zastosowanie od 21 października 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Środek ochrony indywidualnej: środek przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51–98)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18–38)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/686/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020

Top