EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Urządzenia kolei linowych do przewozu osób

Urządzenia kolei linowych do przewozu osób

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/424 – urządzenia kolei linowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, projektowania, budowy i oddawania do użytku nowych kolei linowych do przewozu osób.
 • Mają one zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i umożliwić sprzedaż oraz użytkowanie tych urządzeń w całej UE.
 • Rozporządzenie zastępuje dyrektywę 2000/9/WE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Przepisy te mają zastosowanie do nowych urządzeń kolei linowych*, modyfikacji istniejących urządzeń kolei linowych wymagających nowego zezwolenia oraz do podsystemów* i elementów bezpieczeństwa* takich urządzeń. Wszystkie one muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w załączniku II do rozporządzenia.
 • Załącznik II zawiera zasadnicze wymagania, które obejmują wszystkie aspekty urządzeń kolei linowych, łącznie z utrzymaniem i gotowością eksploatacyjną, począwszy od wymiarów i montażu, skończywszy na holowaniu i elementach sterowniczych.
 • Odpowiedzialna za urządzenia kolei linowych osoba lub organ danego kraju muszą przeprowadzić analizę bezpieczeństwa każdego planowanego urządzenia, której wyniki zostaną zawarte w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa.
 • Kraje UE muszą:
  • zapewnić, aby żadne oddane do użytku urządzenie kolei linowych nie mogło spowodować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub mienia, przy odpowiednim montażu, konserwacji i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,
  • ustanowić procedury udzielania zezwoleń na budowę i oddania do użytku urządzeń kolei linowych na obszarze podlegającym ich jurysdykcji,
  • zapewnić, iż urządzenia kolei linowych pozostają w eksploatacji jedynie wówczas, gdy spełniają warunki określone w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa.
 • Producenci podsystemów lub elementów bezpieczeństwa muszą:
  • zapewnić, aby były one zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku II,
  • przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 30 lat,
  • opatrzeć produkty nazwą typu, numerem partii lub serii, umożliwiając ich identyfikację,
  • wskazać swoje dane kontaktowe,
  • dołączyć instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu w łatwo zrozumiałym języku,
  • niezwłocznie informować właściwe organy krajowe o tym, że podsystem lub element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie.
 • Obowiązki nałożone na importerów i dystrybutorów mają zapewnić, że podsystemy lub elementy bezpieczeństwa spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.
 • Komisja Europejska jest notyfikowana przez kraje UE o poszczególnych jednostkach, które są upoważnione do przeprowadzania badań oceny zgodności.
 • Komisja organizuje wymianę doświadczeń między krajowymi organami.
 • Kraje UE muszą ustanowić sankcje za jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa do 21 marca 2018 r.
 • Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:
  • dźwigów objętych osobnymi przepisami UE (dyrektywa 2014/33/UE),
  • urządzeń kolei linowych sprzed 1 stycznia 1986, uznanych za część dziedzictwa kulturowego lub historycznego, które nadal są w eksploatacji, przy czym nie zostały poddane znacznym zmianom projektowym lub konstrukcyjnym, łącznie ze specjalnie zaprojektowanymi podsystemami i elementami bezpieczeństwa,
  • urządzeń przeznaczonych na cele rolnictwa lub leśnictwa,
  • urządzeń kolei linowych do transportu towarów i konkretnie określonych osób do obsługi schronisk górskich,
  • urządzeń, które zostały zaprojektowane do celów rekreacyjnych na terenach targowych i w parkach rozrywki,
  • urządzeń górniczych lub przemysłowych,
  • urządzeń do transportu wodnego.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem określonych artykułów dotyczących w większości organów notyfikujących i procedur. Te artykuły mają zastosowanie od dnia 21 października 2016 r.

KONTEKST

 • Przepisy obejmują wózki linowe, koleje linowe terenowe, wyciągi krzesełkowe do przewozu osób, w szczególności w wysokogórskich miejscowościach turystycznych, w środkach komunikacji miejskiej lub w obiektach sportowych.
 • Przenoszenie siły trakcyjnej za pomocą lin oraz funkcja przewozu pasażerów to podstawowe dwa kryteria wyznaczające to, czy urządzenia kolei linowych należą do zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.
 • Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Urządzenia kolei linowych: cały system zainstalowany w określonym miejscu, w skład którego wchodzi infrastruktura i podsystemy, przeznaczony do przewozu osób za pomocą mechanizmu lin.

Podsystem: system lub połączenie systemów, które mają zostać zainstalowane w urządzeniu kolei linowych, takie jak mechanizm przewijania, zawieszenie pojazdów i urządzenia elektrotechniczne.

Elementy bezpieczeństwa: każdy element wyposażenia lub każde urządzenie, które ma zostać wbudowane w podsystem lub w urządzenie kolei linowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s 1–50)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (UE) nr 2016/424 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016

Top