EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unijny system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono zasady wykorzystywania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) na potrzeby współpracy administracyjnej między organami państw UE właściwymi w dziedzinach polityki związanych z jednolitym rynkiem.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • IMI to bezpieczna aplikacja internetowa umożliwiająca organom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym sprawną komunikację w kwestiach dotyczących prawa unijnego rynku wewnętrznego (tj. przepisów dotyczących jednolitego rynku we wszystkich państwach UE, w ramach którego zapewniony jest swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału i osób oraz na którym obywatelom UE przysługuje prawo do życia, zatrudnienia, nauki i prowadzenia działalności gospodarczej) z ich odpowiednikami na terenie innych państw UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 • Pomaga ona tym organom w pokonywaniu praktycznych trudności związanych w szczególności z różnicami w kulturze administracyjnej, posługiwaniem się różnymi językami i rozpoznawaniem partnerów w innych państwach UE.
 • IMI jest nieodpłatną usługą publiczną dostępną we wszystkich językach UE, która została opracowana i uruchomiona przez Komisję Europejską w 2008 r.

Główne korzyści dla ogółu społeczeństwa

Dzięki przyspieszeniu procedur i usprawnieniu komunikacji między organami publicznymi IMI sprzyja obniżeniu kosztów spowodowanych opóźnieniami oraz umożliwia organom świadczenie lepszych usług na rzecz jednostek i przedsiębiorstw. Dzięki temu IMI jest narzędziem, które pośrednio pomaga jednostkom i przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez rynek wewnętrzny UE.

Dziedziny, w których IMI ma zastosowanie

Główne funkcje

W ramach IMI wyróżnić można następujące główne funkcje:

 • dwustronna wymiana informacji (przepływ informacji między dwiema zainteresowanymi stronami) w ramach bezpiecznej wymiany informacji między dwoma właściwymi organami;
 • wielostronna wymiana informacji (przepływ informacji między jedną a wieloma zainteresowanymi stronami) umożliwiająca organom rozsyłanie informacji do wielu odbiorców;
 • repozytoria: wielojęzyczne bazy danych z możliwością wyszukiwania, służące wymianie informacji między uczestnikami IMI;
 • obsługa spraw związanych z SOLVIT-em: przepływ informacji służący wsparciu procesu rozpatrywania skarg składanych przez obywateli i przedsiębiorstwa, dotyczących stosowania przepisów UE przez organy publiczne;
 • publiczny interfejs: umożliwiający podmiotom zewnętrznym wymianę danych z IMI.

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 zostało zmienione, aby umożliwić wykorzystanie IMI na potrzeby:

 • przetwarzania wniosków o europejską legitymację zawodową (dyrektywa 2013/55/UE zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE – zob. streszczenie);
 • delegowania pracowników świadczących usługi (dyrektywa 2014/67/UE – zob. streszczenie);
 • zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa UE (dyrektywa 2014/60/UE – zob. streszczenie);
 • wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych (rozporządzenie (UE) 2016/1191 – zob. streszczenie);
 • homologacji typu UE w odniesieniu do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (rozporządzenie (UE) 2016/1628 – zob. streszczenie);
 • jednolitego portalu cyfrowego umożliwiającego internetowy dostęp do procedur oraz usług wsparcia dla jednostek i przedsiębiorstw (rozporządzenie (UE) 2018/1724 – zob. streszczenie); oraz
 • delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (dyrektywa (UE) 2020/1057).

Rozporządzenie (UE) 2020/1055 zmienia załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w taki sposób, że dodaje rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 w sprawie zasad prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób (zob. streszczenie) do wykazu aktów prawa Unii wdrażanych za pomocą IMI.

Akty wykonawcze

Komisja przyjęła następujące akty wykonawcze:

 • decyzja wykonawcza 2014/89/UE w sprawie projektu pilotażowego dotyczącego licencji maszynisty (dyrektywa wykonawcza 2007/59/WE – zob. streszczenie)
 • decyzja wykonawcza (UE) 2018/743 w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych – zob. streszczenie;
 • decyzja wykonawcza (UE) 2019/1253 w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w decyzji 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych – zob. streszczenie;
 • decyzja wykonawcza (UE) 2019/2212 w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2394 – zob. streszczenie.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ma zastosowanie od dnia 4 grudnia 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1–11)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz.U. L 249 z 31.7.2020, s. 17–32)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U. L 249 z 31.7.2020, s. 49–65)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2212 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie niektórych przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 332 z 23.12.2019, s. 159–162)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1253 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 40–42)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/743 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 123 z 18.5.2018, s. 115–118)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wykonanie obowiązków w zakresie współpracy administracyjnej określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 45 z 15.2.2014, s. 36–39)

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020

Top