EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Instrumenty finansowe w zakresie współpracy policyjnej, migracji, azylu oraz zwalczania przestępczości

Instrumenty finansowe w zakresie współpracy policyjnej, migracji, azylu oraz zwalczania przestępczości

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 514/2014 dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa wspólne zasady wdrażania w okresie 2014–2020 trzech rozporządzeń szczegółowych Unii Europejskiej (UE), ustanawiających instrumenty finansowania w dziedzinie spraw wewnętrznych:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • 1.

  Zasady pomocy

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wdrożenia dwóch funduszy w dziedzinie spraw wewnętrznych, a ponadto zawiera wytyczne dotyczące m.in. zgodności z prawem UE i krajowym oraz ochrony interesów finansowych UE.

 • 2.

  Działania UE (Unii), pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych i pomoc techniczna

Ustanowiono przepisy dla działań finansowanych w ramach funduszy w dziedzinie spraw wewnętrznych, które zostały wdrożone przez Komisję Europejską bezpośrednio lub pośrednio (działania Unii — działania na rzecz UE jako całości — pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych i pomoc techniczna).

 • 3.

  Programy krajowe

Określono zasady dotyczące opracowania i wdrożenia programów krajowych, jak również zasady kwalifikowalności programów, które wdrażane są przez państwa UE. Ponadto ustanowiono zasady dotyczące sposobu, w jaki fundusze powinny być zarządzane i kontrolowane. Aby zapewnić ostrożne zarządzanie środkami finansowymi z funduszy UE, ustanowione zostały zasady dotyczące następujących kwestii:

 • procedury, w ramach której państwa UE wyznaczają organy odpowiedzialne za zarządzanie programami oraz kontrolę wydatków,
 • przeprowadzania audytów programów,
 • zawieszenia płatności.
 • 4.

  Informowanie i komunikacja, monitorowanie i ocena

Niniejsze rozporządzenie określa także zasady dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, mówiące między innymi, że wyniki projektów finansowanych za pośrednictwem funduszy z dziedziny spraw wewnętrznych powinny być przekazane opinii publicznej w przejrzysty sposób. Ponadto rozporządzenie określa metody oceny, ustanawiając zarazem terminy, w których Komisja powinna przekazać do Parlamentu Europejskiego wyniki dotyczące omawianych funduszy.

 • 5.

  Przepisy wykonawcze

Zasady i przepisy, które zostały szczegółowo określone w przyjętych przez Komisję aktach wykonawczych, dotyczą w szczególności kwestii technicznych, takich jak:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

 • W ostatnich latach stopniowo zwiększało się znaczenie polityki UE w zakresie spraw wewnętrznych. Jej celem jest pomoc w stworzeniu bardziej otwartej i bezpiecznej Europy. Cel ten ma być osiągnięty dzięki skutecznemu zarządzaniu przepływami migracyjnymi, zapobieganiu przestępczości, umożliwiając jednocześnie legalne podróżowanie i zapewniając system zarządzania ochroną granic zewnętrznych UE.
 • Pod koniec 2013 r. UE przyjęła wieloletnie ramy finansowe (długoterminowy budżet UE) na okres od 2014 r. do 2020 r. Równocześnie struktura instrumentów wydatkowania UE została zracjonalizowana, wskutek czego utworzone zostały dwa fundusze w dziedzinie spraw wewnętrznych: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (który z kolei składa się z dwóch instrumentów finansowania — Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policji).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112–142)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168–194)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143–167)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93–111)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1048/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. ustanawiające przepisy dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej oraz działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 6–8)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1049/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 9–13)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/377 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 17–29)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 2015/377 zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/378 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wprowadzenia procedury rocznego rozliczania rachunków i wprowadzenia kontroli zgodności rozliczeń (Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 30–32)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/840 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie kontroli przeprowadzanych przez organy odpowiedzialne w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 134 z 30.5.2015, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016

Top