Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promowanie korzystania z wideokonferencji w obszarze sprawiedliwości w krajach UE

Promowanie korzystania z wideokonferencji w obszarze sprawiedliwości w krajach UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenia Rady – optymalne rozwiązania w dziedzinie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH ZALECEŃ?

 • Określają zalety korzystania z wideokonferencji jako narzędzia usprawniającego procedury wymiaru sprawiedliwości w sprawach z udziałem co najmniej dwóch krajów UE oraz proponują działania służące dalszym usprawnieniom.
 • Są powiązane z unijną polityką w zakresie systemu e-sprawiedliwości, a w szczególności z europejską strategią i planem działań w dziedzinie e-sprawiedliwości na lata 2014–2018.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zalety korzystania z wideokonferencji obejmują:

 • zapewnienie sądom i prokuraturom większej elastyczności co do przyjmowania zeznań od poszkodowanych i świadków, zapoznawania się z opiniami biegłych oraz przyjmowania zeznań od osób podejrzanych i oskarżonych/pozwanych,
 • ograniczenie stresu u świadków wymagających szczególnego traktowania, np. u dzieci,
 • brak potrzeby odbywania podróży przez poszkodowanych, świadków lub biegłych z innych krajów UE, którzy zostali wezwani do złożenia zeznań,
 • zapewnienie natychmiastowych i skutecznych gwarancji, takich jak prawo do tłumaczenia ustnego, prawo do informacji, dostęp podejrzanego do adwokata w przypadku zatrzymania w odległym miejscu,
 • zmniejszenie kosztów i zwiększone bezpieczeństwo, w szczególności w związku z brakiem konieczności transportowania osób zatrzymanych.

Potencjalne usprawnienia

W zaleceniach zidentyfikowano kilka obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia, aby ułatwić nawiązywanie łączności wideokonferencyjnej pomiędzy organami różnych krajów UE:

 • usunięcie przeszkód technicznych, organizacyjnych i prawnych,
 • aktualizacja i uzupełnianie informacji na portalu „e-Sprawiedliwość”,
 • synergie z innymi projektami, takimi jak e-CODEX, projekt AVIDICUS oraz europejska sieć szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości urządzeń do nawiązywania łączności wideokonferencyjnej, aby nie wpływały one niekorzystnie na prawo do obrony.

Zalecenia

Wzywa się kraje UE do podjęcia szeregu działań, takich jak:

 • ustanowienie krajowego punktu kontaktowego do spraw wideokonferencji lub punktów kontaktowych,
 • porozumienie się co do wspólnego języka, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednimi usługami tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • zapewnienie szkoleń dla potencjalnych użytkowników, w tym dla sędziów i prokuratorów,
 • opracowanie praktycznych wytycznych dla użytkowników oraz personelu planowania i wsparcia technicznego na temat zalecanych standardów technicznych,
 • przeprowadzanie testów praktycznych w celu poprawy interoperacyjności między krajami UE.

Grupę Roboczą ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) wzywa się do:

 • zbadania możliwości w zakresie wypracowania skoordynowanego podejścia z myślą o nawiązaniu współpracy w dziedzinie wideokonferencji z krajami trzecimi w celu uzupełnienia kontaktów, które kraje UE już nawiązały w tym obszarze,
 • stworzenia sieci współpracy krajów UE, której celem byłaby wymiana doświadczeń i optymalnych rozwiązań dotyczących wideokonferencji, w tym szkolenia,
 • określenia rozwiązań, jakie powinny zostać wprowadzone w celu zapewnienia gwarancji procesowych osobom korzystającym z prawa do obrony.

Komisja powinna:

 • opublikować sprawozdanie końcowe grupy eksperckiej do spraw wideokonferencji transgranicznych na portalu „e-Sprawiedliwość”,
 • wesprzeć finansowo wdrażanie środków, które mają zapewnić interoperacyjność infrastruktury wideokonferencyjnej w różnych krajach UE.

KONTEKST

Portal „e-Sprawiedliwość”

AKT

Zalecenia Rady – „Promowanie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu UE oraz dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie” (Dz.U. C 250 z 31.7.2015, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016

Top