EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lepsza ochrona ofiar przemocy

Lepsza ochrona ofiar przemocy

Ofiary przemocy, w szczególności przemocy domowej i stalkingu, mogą korzystać z tej samej ochrony przed sprawcami w każdym kraju UE.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych

STRESZCZENIE

Ofiary przemocy, w szczególności przemocy domowej i stalkingu, mogą korzystać z tej samej ochrony przed sprawcami w każdym kraju UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie wprowadza prosty proces certyfikacji, zgodnie z którym zakaz zbliżania się, nakaz ochrony lub izolacji wydany w jednym kraju UE zostaje szybko i w prosty sposób uznany w całej UE.

Rozporządzenie uzupełnia się z dyrektywą 2011/99/UE, która ustanawia mechanizm pozwalający osobom korzystającym z nakazu ochrony w jednym kraju UE zażądać europejskiego nakazu ochrony, który zapewnia ochronę na terenie całej UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Osoba chroniona chcąca otrzymać ochronę w innym kraju UE musi dostarczyć właściwemu organowi w tym kraju:

  • aktualny odpis środka ochrony;
  • zaświadczenie wydane w kraju UE wydania;
  • jeśli jest to wymagane, tłumaczenie zaświadczenia, wydane przez kraj UE wydania w formie wielojęzycznego standardowego formularza.

Zaświadczenie jest ważne w innych krajach UE przez okres do 12 miesięcy od daty wydania, nawet jeżeli nakaz ochrony został wydany na dłuższy okres.

Jeśli to możliwe, osoba stwarzająca zagrożenie powinna zostać powiadomiona o nakazie ochrony zgodnie z prawem kraju UE wydania. Osoba stwarzająca zagrożenia powinna również zostać poinformowana o wydaniu zaświadczenia i jego skutkach.

W razie konieczności dostosowania elementów faktycznych zaświadczenia, aby nadać mu skuteczność w danym kraju UE, będzie to dokonane zgodnie z prawem tego kraju. Osoba stwarzająca zagrożenie musi zostać poinformowana o dostosowaniu.

Uznania lub wykonania odmawia się na wniosek osoby stwarzającej zagrożenie, jeżeli:

  • jest ono sprzeczne z porządkiem publicznym kraju UE, do którego kierowany jest wniosek;
  • jest ono nie do pogodzenia z wyrokiem wydanym lub uznanym w kraju UE, do którego kierowany jest wniosek.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 11 stycznia 2015 r.

Dodatkowe informacje:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 606/2013

19.7.2013

-

Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4-12

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2011/99/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dziennik Urzędowy L 338 z 21.12.2011, s. 2-18)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015

Top