EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2011/65/UE – ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa wzmacnia obowiązujące zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko, w szczególności poprzez umożliwienie przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wersja przekształcona aktualizuje dyrektywę 2002/95/WE, która ograniczała stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach EEE, między innymi poprzez zwiększenie ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w odniesieniu do większej liczby EEE.

Zakres

 • Załącznik do dyrektywy określa kategorie EEE, które zostały ujęte w przepisach. Obejmują one wiele rodzajów urządzeń, od urządzeń gospodarstwa domowego po sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, a także inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęty żadną z kategorii (obowiązuje od lipca 2019 r.).
 • Zakaz dotyczy obecnie wszelkiego sprzętu EEE, a także przewodówczęści zamiennych. Krótki wykaz wyłączeń zawiera określone specjalne przypadki.
 • Zakaz był stopniowo rozszerzany na kolejne grupy produktów. Obowiązuje od dnia:
  • 22 lipca 2014 r. w odniesieniu do wyrobów medycznychprzyrządów do nadzoru i kontroli,
  • 22 lipca 2016 r. w odniesieniu do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
  • 22 lipca 2017 r. w odniesieniu do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,
  • 22 lipca 2019 r. w odniesieniu do pozostałych grup wyrobów.

Wyłączenia

Ograniczenia nie mają zastosowania do szeregu produktów, takich jak broń, sprzęt kosmiczny, wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe (np. prasy drukarskie, frezarki i wiertarki) lub instalacje stałe (np. wytwornice energii elektrycznej). Wyłączone są także panele fotowoltaiczne.

Dyrektywa (UE) 2017/2102 zmienia dyrektywę 2011/65/UE, aby uwzględnić szereg kwestii w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji dyrektywy w związku z otwartym zakresem przepisów wprowadzonym w 2011 r.

Zakres dyrektywy nie obejmuje też organów piszczałkowych i niektórych maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach.

Ponadto jej celem jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zniesienie zakazu na prowadzenie operacji na rynku wtórnym związanych z EEE (obejmujących naprawę, wymianę części zamiennych, renowację, ponowne użycie i modernizację tego sprzętu), co do których poprzednia dyrektywa 2002/95/WE nie miała zastosowania i które nie byłyby zgodne z przepisami dyrektywy 2011/65/UE.

Części zamienne służące do ponownego użycia, odzyskane z EEE, mogą być objęte wyłączeniem, jeżeli ponowne użycie odbywa się w podlegającym kontroli, zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o ponownym użyciu takich części zamiennych.

Wyłączenia

 • Jeśli spełnione zostaną określone kryteria, wówczas ograniczenia tymczasowo nie mają zastosowania do niektórych przypadków podlegających wyłączeniu, takich jak wykorzystanie rtęci w żarówkach energooszczędnych.
 • Wykaz wyłączeń dotyczących ograniczeń znajduje się w dwóch załącznikach. Od momentu publikacji dyrektywy do spisu dodano szereg wyłączeń, przy czym inne straciły ważność i przestały obowiązywać. Wykazy wyłączeń są na bieżąco aktualizowane, tak aby były dostosowane do postępu technicznego.

Obowiązki

 • Dyrektywa zobowiązuje producentów, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) wprowadzany przez nich na rynek był zaprojektowany i wytworzony w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach.
 • Importerzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy sprzęt został zatwierdzony jako spełniający wymagane normy.
 • Dystrybutorzy także muszą zadbać o to, by sprzęt spełniał obowiązujące normy.

Dostosowanie i przegląd

 • Poszczególne załączniki, w tym wykaz substancji objętych ograniczeniem i maksymalnych wartości ich stężenia, podlegają regularnemu przeglądowi. Będą one dostosowywane do postępu naukowego i technicznego, z uwzględnieniem zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska.
 • Nie później niż dnia 22 lipca 2021 r. Komisja Europejska przeprowadzi ogólny przegląd dyrektywy.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 21 lipca 2011 r. Dyrektywa 2011/65/UE przekształca i zastępuje dyrektywę 2002/95/WE (wraz z późniejszymi zmianami), której przepisy miały zostać włączone do porządku prawnego w państwach UE do 2004 r. Nowe przepisy zawarte w dyrektywie 2011/65/UE miały zostać włączone do porządku prawnego w państwach UE do 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona) (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88–110)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2011/65/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018

Top