EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka (gazów fluorowanych)

Zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka (gazów fluorowanych)

Niniejsze rozporządzenie dąży do złagodzenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F). Celem rozporządzenia jest zmniejszenie do 2030 r. dzisiejszych poziomów o dwie trzecie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie dąży do złagodzenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F). Celem rozporządzenia jest zmniejszenie do 2030 r. dzisiejszych poziomów o dwie trzecie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące ograniczania emisji, wykorzystywania, odzyskiwania i niszczenia gazów F. Dokument zakazuje sprzedaży pewnych produktów zawierających gazy F.

Zakaz obejmuje wodorofluorowęglowodory (HFC)*, perfluorowęglowodory (PFC)* oraz heksafluorek siarki (SF6)*.

Ustanowiono także ogólny roczny limit wpływu HFC na klimat. Limit ten będzie stopniowo obniżany w latach 2015-2030.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ustanawia następujące obowiązki:

  • Zabrania się celowego uwalniania gazów F, chyba że będzie to technicznie niezbędne do zamierzonego stosowania produktu. Producenci muszą dołożyć wszelkich starań w celu ograniczania emisji podczas produkcji, transportu i magazynowania gazów F.
  • Operatorzy urządzeń zawierających gazy F muszą podejmować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania jakimkolwiek wyciekom. Muszą dopilnować, by urządzenia były regularnie sprawdzane pod kątem szczelności. Wymagania różnią się zależnie od potencjalnego wpływu na klimat lub zależnie od tego, czy urządzenie jest hermetycznie zamknięte.
  • Instytucje krajowe są odpowiedzialne za zapewnienie programów certyfikacji i szkoleń dla przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w instalowanie, serwisowanie, konserwację, naprawę lub likwidację urządzeń zawierających gazy F oraz w odzyskiwanie gazów F.
  • Rozporządzenie od 2015 r. do 2025 r. wprowadza stopniowo zakazy sprzedaży kolejnych produktów, takich jak pewne kategorie lodówek i zamrażarek, układów klimatyzacyjnych, pianek i aerozoli zawierających gazy F, jeśli istnieją bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla klimatu alternatywne produkty.
  • Rozporządzenie ogranicza wpływ na klimat spowodowany stosowaniem HFC. Roczny limit HFC na rynku w roku 2030 wynosi 21% poziomu z lat 2009-2012. W celu zapewnienia przestrzegania tych limitów Komisja przyznaje roczne kontyngenty dla producentów i importerów. Nie wolno ich przekraczać.
  • Producenci, importerzy, eksporterzy, podmioty korzystające z substratów oraz przedsiębiorstwa niszczące gazy F muszą składać Komisji coroczne sprawozdania. Importerzy urządzeń zawierających gazy F także są do tego zobowiązani, a od 2017 r. muszą udowadniać, że ilości HFC w importowanych przez nich urządzeniach są uzasadnione.

Do 31 grudnia 2022 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat rezultatów stosowania niniejszego rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2015 r.

KONTEKST

Gazy F to gazy cieplarniane powstałe wskutek działania człowieka mające do 23 000 razy większy wpływ na globalne ocieplanie niż dwutlenek węgla. Stanowią one 2% wszystkich unijnych emisji gazów cieplarnianych. Zamiast gazów F można często stosować zamienniki, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

KLUCZOWE POJĘCIA

* HFC stosowane są jako czynniki chłodnicze, rozpuszczalnikowe środki czyszczące oraz czynniki spieniające (np. w gaśnicach).

* PFC stosowane są do wytwarzania półprzewodników, jako rozpuszczalnikowe środki czyszczące oraz czynniki spieniające.

* Heksafluorki siarki stosowane są w rozdzielnicach wysokiego napięcia i do produkcji magnezu.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014

9.6.2014

-

Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195-230

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015

Top