EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wspieranie przedsiębiorczości europejskich MŚP – program COSME

Wspieranie przedsiębiorczości europejskich MŚP – program COSME

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1287/2013 – ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono program Unii Europejskiej (UE) mający na celu zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez poprawę warunków ich rozwoju.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • MŚP odgrywają największą rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE. W ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) utrzymanie konkurencyjności MŚP jest teraz łatwiejsze dzięki dostępowi do finansowania i rynków, uproszczeniu przepisów oraz promowaniu przedsiębiorczości.
 • Program COSME zapewni bezpośredni kanał komunikacji między europejskimi MŚP a Komisją Europejską.

Lepsze warunki prowadzenia działalności

 • W ramach programu COSME wspierane będą działania mające na celu poprawę dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na etapach od powstawania do wzrostu. Instrumenty finansowe obejmują instrumenty kapitałowe i instrumenty gwarancji kredytowych. W niektórych przypadkach mogą one być stosowane wraz z krajowymi instrumentami finansowymi dla polityki regionalnej oraz instrumentami programu „Horyzont 2020” przeznaczonymi na badania i innowacje.
 • Program będzie również umożliwiał lepszy dostęp do rynków wewnętrznych UE i rynków zewnętrznych. W ramach programu przekazywane będą informacje dotyczące kwestii takich, jak:
  • dostępne możliwości biznesowe,
  • bariery utrudniające wejście na rynki poza UE,
  • doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych i celnych.
 • Świadczone będą również usługi wsparcia w zakresie praw własności intelektualnej, w tym wspomaganie transgranicznej współpracy biznesowej, transferu w zakresie technologii oraz badań i rozwoju, a także partnerstw w zakresie innowacji.

Promowanie konkurencyjności

 • Aby utrzymać konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, program ma na celu poprawę opracowywania i realizacji istniejących polityk mających wpływ na MŚP. W jego ramach będzie się również promować współpracę transgraniczną i wspierać rozwijanie produktów, usług i technologii.
 • MŚP będą również zachęcane do działania w sposób zrównoważony ekologicznie i do wykazywania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kultura przedsiębiorczości

 • Zadaniem programu jest również promowanie przedsiębiorczości. Jego celem jest stworzenie kultury przedsiębiorczości w UE przez usuwanie barier, które utrudniają wzrost małych firm, dzięki zmianie obciążeń regulacyjnych nałożonych wcześniej na MŚP.
 • Program będzie uwzględniać w szczególności młodych przedsiębiorców-kobiety, a także inne konkretne grupy docelowe, takie jak osoby starsze czy przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych grup społecznych.

Finansowanie

Budżet programu na okres 7 lat (2014–2020) wynosi 2,3 mld euro. Program będzie zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 23 grudnia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33–49)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2018

Top