EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wyzwania stojące przed młodzieżą: zwiększanie międzysektorowej współpracy politycznej

Wyzwania stojące przed młodzieżą: zwiększanie międzysektorowej współpracy politycznej

Unijni ministrowie dostrzegają kluczowe znaczenie międzysektorowej współpracy politycznej w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych stojących przed młodzieżą.

AKT

Konkluzje Rady w sprawie zwiększania międzysektorowej współpracy politycznej w celu skutecznego reagowania na wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą (Dz.U. C 172 z 27.05.2015, s. 3-7)

STRESZCZENIE

Unijni ministrowie dostrzegają kluczowe znaczenie międzysektorowej współpracy politycznej w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych stojących przed młodzieżą.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH KONKLUZJI RADY?

Rozważają strategie mające na celu umocnienie podejścia międzysektorowego do kwestii młodzieżowych, aby umożliwić osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki skuteczniejsze i szybsze reagowanie na problemy, przy jak najlepszym wykorzystaniu wszelkich dostępnych w tym zakresie funduszy i programów unijnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Polityka międzysektorowa

Aby wdrożyć szeroko zakrojoną międzysektorową politykę młodzieżową, kraje UE muszą:

 • uwzględnić kwestie młodzieżowe podczas formułowania polityki w obszarach takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie oraz w innych obszarach mających wpływ na sytuację młodych ludzi. Aby to umożliwić, wymagana jest współpraca pomiędzy instytucjami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • wdrożyć kompleksowe strategie młodzieżowe, aby połączyć ze sobą stosowne działania polityczne będące reakcją na problemy stojące przed młodzieżą i zaangażować w ten proces młodych ludzi oraz organizacje młodzieżowe;
 • ustanowić sposoby monitorowania sytuacji młodych ludzi, które sprzyjają polityce opartej na dowodach i wiedzy.

Wzywają Komisję Europejską do:

 • rozważenia, jak skutecznie zastosować skoordynowane podejście polityczne do reagowania na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi;
 • oceny, jak kwestie młodzieżowe są uwzględniane w innych dziedzinach polityki mających wpływ na życie młodych ludzi.

Zwracają się do krajów UE oraz Komisji, aby:

 • w pełni wykorzystywały możliwości programu Erasmus+ do zacieśniania współpracy międzysektorowej;
 • gromadziły dowody na temat tego, w jaki sposób współpraca międzysektorowa może przynosić pozytywne rezultaty.

Dopasowane podejścia

Wymagane są specjalnie opracowane podejścia międzysektorowe do programów prowadzonych w celu reagowania na wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą.

Zachęca się kraje UE, aby:

 • wzmocniły międzysektorowe podejścia partnerskie we wdrażaniu środków, takich jak gwarancja dla młodzieży;
 • poszukiwały odpowiedniego wsparcia dla wdrażania działań finansowanych w ramach inicjatyw gwarancji dla młodzieży;
 • zacieśniły współpracę między instytucjami kształcenia formalnego (takimi jak szkoły i uniwersytety) a organizatorami uczenia się pozaformalnego (takimi jak kluby młodzieżowe i kluby sportowe), aby zaradzić zjawisku wczesnego kończenia nauki;
 • promowały współpracę obszaru pracy z młodzieżą z obszarem usług społecznych, aby wspierać włączenie społeczne młodzieży.

W konkluzjach zwrócono się do Komisji, aby ułatwiła współpracę osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową i organizacji pozarządowych uczestniczących we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży.

Kraje UE i Komisja są zachęcane, aby:

 • rozważyły korzystanie z europejskich funduszy strukturalnych i z możliwości finansowania przewidzianych w programie Erasmus+ w celu skutecznego reagowania na wyzwania stojące przed młodzieżą;
 • podjęły wspomniane powyżej kwestie w ramach najbliższego wzajemnego uczenia się krajów UE - organizowanego w ramach planu prac UE na rzecz młodzieży - poświęconego wzmacnianiu międzysektorowej polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym.

Praca z młodzieżą

Rada UE zwraca się do krajów UE i Komisji, aby podkreślały wartość pracy z młodzieżą w skutecznym reagowaniu na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi poprzez:

 • promowanie uznawania pracy z młodzieżą i narzędzi uczenia pozaformalnego, takich jak certyfikat Youthpass, w sektorach zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i kultury;
 • zbadanie możliwości korzystania z certyfikatu Youthpass jako krajowego narzędzia uznawania.

Więcej informacji:

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015 (Dz.U. C 183 z 14.06.2014, s. 5-11)

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015

Top