EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – Transnarodowe partnerstwa UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Erasmus+ – Transnarodowe partnerstwa UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 ustanawiające „Erasmus+”: program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Erasmus+ ma następujące cele:

 • umożliwienie młodym ludziom zdobywania umiejętności i wiedzy za granicą w celu poprawy ich szans na rynku pracy;
 • poprawa jakości nauczania i doskonałości innowacyjnej kształcenia oraz organizacji szkoleniowych;
 • uzupełnianie wysiłków politycznych państw członkowskich mających na celu modernizację ich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia poprzez partnerstwa między instytucjami UE i instytucjami państw partnerskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w zakresie szkolnictwa wyższego;
 • poprawa nauczania i uczenia się języków;
 • wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej wśród naukowców, studentów i obywateli;
 • wspieranie organizacji aktywnych w dziedzinie sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (głównie organów publicznych i klubów) w celu wykorzystania potencjału sportu w promowaniu włączenia społecznego oraz eliminowania zagrożeń takich jak doping, ustawianie zawodów sportowych, rasizm i nietolerancja.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kwalifikowalność

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć wszystkie państwa UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, a także państwa, które złożyły wniosek o członkostwo w UE, i potencjalni kandydaci. Do uzyskania możliwości studiów, szkoleń oraz działań na rzecz młodzieży kwalifikują się państwa partnerskie, w szczególności państwa objęte polityką sąsiedztwa UE.

Realizacja i uczestnictwo

Działania w ramach programu Erasmus+ dzielą się na działania zdecentralizowane (zarządzane w każdym państwie przez agencje krajowe) i scentralizowane, które są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli.

Budżet

Całkowite środki budżetowe przeznaczone na program na lata 2014–2020 wynoszą 14,775 mld EUR.

Są one rozdzielane w następujący sposób:

 • 77,5% na kształcenie i szkolenie;
 • 10% na młodzież;
 • 3,5% na instrument gwarancji kredytów studenckich (dla studentów podejmujących studia drugiego stopnia, takie jak studia magisterskie);
 • 1,9% na działania „Jean Monnet” (studia i badania nad integracją europejską);
 • 1,8% na sport;
 • 3,4% na dofinansowanie operacyjne agencji krajowych; oraz
 • 1,9% na pokrycie wydatków administracyjnych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1–20)

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014

Top