EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udoskonalenie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Udoskonalenie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych pomaga rolnikom i konsumentom, usprawniając, dostosowując oraz rozwijając systemy identyfikacji wysokiej jakości europejskich produktów i środków spożywczych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

STRESZCZENIE

Celem rozporządzenia UE nr 1151/2012 jest udoskonalenie europejskiej polityki jakości produktów rolnych przez zwiększenie spójności poszczególnych systemów jakości. Obejmuje ono działania na rzecz wsparcia działalności rolno-przetwórczej oraz systemów rolnych związanych z produktami wysokiej jakości zgodnie z celami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Rozporządzenia nie stosuje się jednak do napojów spirytusowych, win aromatyzowanych ani produktów winiarskich.

Głównymi elementami rozporządzenia są:

  • Wspólne uregulowania dotyczące ChNP (chronionej nazwy pochodzenia), ChOG (chronionego oznaczenia geograficznego) i GTS (gwarantowanej tradycyjnej specjalności).
  • Wspólne reguły dla ChNP, ChOG i GTS w odniesieniu do kontroli urzędowych, procedur oraz roli producentów.
  • Usprawnienie i uproszczenie systemu dla ChNP, ChOG i GTS.
  • Wzmocnienie i doprecyzowanie poziomu ochrony zarejestrowanych nazw oraz wspólnych symboli UE.
  • Skrócenie i uproszczenie procedury rejestracji nazw (ChNP, ChOG i GTS).
  • Etykiety wprowadzanych do obrotu produktów UE oznaczonych jako ChNP, ChOG lub GTS i zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem muszą zawierać unijny symbol oraz nazwę produktu (przepis wchodzi życie z dniem4.1.2016) .
  • Stworzenie nowych ram w celu opracowania określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie, które dostarczą konsumentom dodatkowych informacji. Wśród nich znajdzie się nowe określenie produkt górski.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012

4.1.2013Niektóre przepisy obowiązują od 4.1.2016.

-

Dz.U. L 343 z 14.12.2012

AKTY POWIĄZANE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, […]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) . [COM(2013) 265 final z 6.5.2013 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014

Top