EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udoskonalanie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Celem rozporządzenia jest udoskonalenie europejskiej polityki jakości produktów rolnych przez zwiększenie spójności poszczególnych systemów jakości.
 • Obejmuje ono działania na rzecz wsparcia działalności rolno-przetwórczej oraz systemów rolnych związanych z produktami wysokiej jakości zgodnie z celami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Rozporządzenia nie stosuje się jednak do napojów spirytusowych, win aromatyzowanych ani produktów winiarskich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie przede wszystkim:

 • grupuje w jednym akcie prawnym przepisy dotyczące rejestrowania nazw produktów jako chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS);
 • ustanawia jednolity zbiór zasad dla ChNP, ChOG i GTS w odniesieniu do procedur i roli odgrywanej przez producentów;
 • usprawnia i upraszcza systemy dotyczące ChNP, ChOG i GTS;
 • wzmacnia i doprecyzowuje poziom ochrony zarejestrowanych nazw oraz wspólnych symboli UE;
 • skraca i upraszcza procedurę rejestracji nazw (ChNP, ChOG i GTS);
 • ustanawia wymóg, aby produkty UE zarejestrowane i wprowadzane na rynek jako ChNP, ChOG lub GTS zgodnie z rozporządzeniem były opatrzone etykietami zawierającymi symbol Unii Europejskiej i nazwę produktów (od 4 stycznia 2016 r.);
 • wprowadza nowe ramy opracowania określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie, które dostarczają konsumentom dodatkowych informacji. Wśród nich znajduje się nowe określenie – produkt górski.

Akty zmieniające

W 2017 r. rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (zob. streszczenie).

Rozporządzenie w brzmieniu nadanym tym aktem zmieniającym ustanawia wymóg weryfikacji zgodności ze specyfikacją produktu przed jego wprowadzeniem na rynek, która to weryfikacja jest dokonywana przez:

 • właściwe organy wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2017/625 (art. 4); lub
 • jednostki upoważnione (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 rozporządzenia zmieniającego (UE) 2017/625).

Jednostki upoważnione przeprowadzające kontrole w państwach niebędących członkami UE muszą być akredytowane jako spełniające stosowną normę zharmonizowaną w zakresie „Oceny zgodności – wymogi dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi”. Te jednostki mogą być akredytowane przez krajowy organ akredytacyjny spoza UE, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 (zob. streszczenie), lub przez organ akredytacyjny spoza UE, będący sygnatariuszem wielostronnej umowy o uznawaniu pod auspicjami Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

 • Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 ma zastosowanie od 3 stycznia 2013 r., przy czym jego art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 3 mają zastosowanie od 4 stycznia 2016 r. bez uszczerbku dla produktów już wprowadzonych do obrotu przed tą datą.
 • Rozporządzenie zmieniające (UE) 2017/625 ma zastosowanie od 14 grudnia 2019 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1–29).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021

Top