Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Żywność dla określonych grup

Żywność dla określonych grup

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 609/2013 — żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Jego celem jest zapewnienie lepszej ochrony konsumentów w odniesieniu do składu oraz wprowadzania na rynek żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.
  • Ma również zagwarantować większą pewność prawa przedsiębiorstwom działającym w tym sektorze i władzom stosującym te przepisy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie (UE) nr 609/2013 zastępuje różnorodne przepisy opracowane na przestrzeni trzech dekad, które stały się skomplikowane i rozproszone.

Nowe prawo wzmacnia przepisy dotyczące żywności dla wrażliwych grup ludności, które wymagają szczególnej ochrony, takich jak niemowlęta i dzieci do 3. roku życia, osoby z nadwagą lub otyłe i osoby z pewnymi schorzeniami, np. z zaburzeniami metabolizmu.

Obecne trzy wykazy substancji (w tym minerałów i witamin), które mogą być dodawane do tych środków spożywczych, zastąpiono jednolitym wykazem.

Rozporządzenie deleguje odpowiedzialność na Komisję Europejską w celu przyjmowania (w drodze aktów delegowanych), szczególnych przepisów dotyczących składu i etykietowania dla następujących kategorii żywności:

  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt,
  • przetworzona żywność na bazie zbóż i żywność dla niemowląt,
  • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała.

W przyszłości żywność bezglutenowa i żywność o bardzo niskiej zawartości glutenu będzie podlegać rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 zapewni przeniesienie tych przepisów do tego rozporządzenia i wejdzie w życie 20 lipca 2016 r.

Podobnie, w drodze późniejszego aktu delegowanego, Komisja przeniesie zasady, które regulują środki spożywcze do kontroli masy ciała zastępujące posiłek, do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Komisja jest również zobowiązana do przygotowania sprawozdań na temat:

  • napojów na bazie mleka(tzw. „mleko wzrostu”) i podobnych produktów przeznaczonych dla małych dzieci w celu przeanalizowania konieczności ustanowienia specjalnych zasad dotyczących składu i etykietowania dla tego rodzaju produktów,
  • żywności przeznaczonej dla sportowcóww celu przeanalizowania potrzeby opracowania specjalnych zasad dotyczących ich składu i etykietowania.

Jeśli Komisja uzna, że dla tych produktów nie są wymagane specjalne przepisy, oczekuje się, że będą one podlegać ogólnym przepisom dotyczącym żywności, mianowicie rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Ponadto Komisja ma zbadać, jak zapewnić, by ludzie z nietolerancją glutenu byli odpowiednio informowani o różnicy między żywnością, która jest specjalnie wytwarzana, przygotowana i/lub przetwarzana w celu zmniejszenia zawartości glutenu w jednym lub w większej liczbie składników zawierających gluten, a innymi środkami spożywczymi, które są wytwarzane wyłącznie ze składników naturalnie wolnych od glutenu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 20 lipca 2016 r., z wyjątkiem art. 11 (wymogi dotyczące składu i informacji), art. 16 (aktualizacja wykazu unijnego), art. 18 (akty delegowane) oraz art. 19 (tryb pilny), które wchodzą w życie od 19 lipca 2013 r.

KONTEKST

Żywność dietetyczna/żywność przeznaczona dla określonych grup na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9–25). Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18–63). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz.U. L 228, 31.7.2014, s. 5–8)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top